Meklēt
Izvēlne

LMA paraksta līgumu par pirmā pēcdoktorantūras pētījuma izstrādi

Latvijas Mākslas akadēmija ir parakstījusi līgumu par pirmā pēcdoktorantūras pētījuma izstrādi Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” (PostDoc) ietvaros.

Rūpniecisko pētījumu “Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu intensīvas ekonomikas transformācijai Latvijā” no Latvijas Mākslas akadēmijas pieteica un izstrādās asociētā profesore, mākslas zinātņu doktore Aija Freimane.

Eiropas Komisija ir atzinusi, ka dizains ir būtisks inovāciju radīšanā un zināšanu ietilpīgas tautsaimniecības transformācijai. Neskatoties uz to, praksē un uz pierādījumiem balstīta dizaina identifikācijas sistēma un metode, kas spētu izvērtēt dizaina pievienoto vērtību ilgtspējīgai, zināšanu ietilpīgai tautsaimniecībai, joprojām nav izstrādāta. Dizains kā metode, stratēģija vai rezultāts Latvijā netiek atbilstoši lietots ne uzņēmējdarbības konkurētspējai, ne politikas plānošanas dokumentos, ne starpnozaru, ne arī uzņēmējdarbības vai sabiedrības kopīgam labumam.

Pēcdoktorantūras pētījums “Dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes identifikācijas sistēma zināšanu-ietilpīgas tautsaimniecības transformācijai Latvijā” tiks īstenots Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA). To veiks LMA pēcdoktorante Dr.art. Aija Freimane sadarbībā ar partnerinstitūcijām.

Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir izveidot dizaina identifikācijas sistēmu un izanalizēt dizaina inovāciju kapacitāti zināšanu ietilpīgas tautsaimniecības transformācijai Latvijā saskaņā ar Viedās specializācijas (VSS) 2.virziena 2.prioritāti. Pēcdoktorantūras pētījuma laikā tiks izanalizēti dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes faktori un dizaina komponentes (lietojamība, pieredze, vērtība, atbildība, intelektuālais īpašums) produktu, pakalpojumu līmenī lietotāju (sabiedrības), uzņēmēju, politikas veidotāju un ekspertu auditorijās, lai izstrādātu praksē un uz pierādījumiem balstītu dizaina identifikācijas sistēmu.

Pētniecības darbības vērstas, lai sasniegtu rezultātu – izstrādāt uzņēmējiem lietojamu, praksē un uz pierādījumiem balstītu dizaina identifikācijas sistēmu, lai būtu iespējams identificēt dizaina pievienoto vērtību produktu, pakalpojumu konkurētspējai un novērtētu dizaina inovāciju kapacitāti. Plānotas šādas pētniecības darbības: pētniecības teorētiskā un metodoloģiskā ietvara izstrādāšana; dizaina sociāli ekonomiskās ietekmes un produktu, pakalpojumu izstrādē nozīmīgo dizaina komponentu izpēte pētījuma mērķauditorijās; dizaina identifikācijas sistēmas prototipēšana, testēšana, uzlabošana un dizaina identifikācijas sistēmas indikatoru aprakstīšana zināšanu ietilpīgas tautsaimniecības transformācijai Latvijā.

2016.gada novembrī tika izsludināta pasākuma pirmās pētniecības pieteikumu atlases kārta. Tajā Valsts Izglītības un attīstības aģentūra saņēma 246 pētniecības pieteikumus, no tiem 62 ir fundamentālo un 184 rūpniecisko pētījumu pieteikumus. Iesniegtajiem pētniecības pieteikumiem jāatbilst RIS 3 – Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomām. Pirmajā kārtā 54 pētniecības pieteikumi tika iesniegti biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, biofarmācijas un biotehnoloģiju jomā; 27 pētniecības pieteikumi informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomā; 25 - zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā; 65 - viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomā; 24 - viedās enerģētikas jomā un 51 pētniecības pieteikums tika iesniegts, lai sniegtu ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā. Pirmajā pēcdoktorantūras pētījumu pieteikumu kārtā Latvijā apstiprināti nedaudz vairāk kā 150 pētījumu pieteikumi.

Vairāk informācijas par projektu šeit.