Meklēt
Izvēlne

Mākslas akadēmija paraksta Vienošanos par sadarbību ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju

Š.g. 20. martā Latvijas Mākslas akadēmija un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija parakstīja Vienošanos par sadarbību nolūkā akcentēt zināšanu nozīmi kultūras mantojuma aizsardzībā. Vienošanās par sadarbību tika noslēgtas arī ar Latvijas Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti.

Visu trīs augstskolu rektori norādīja uz vienošanās nozīmīgumu un izteica pārliecību, ka tas nebūs kārtējais dokuments, kas ieguls plauktā, bet dos reālus rezultātus, iesaistot gan augstskolu mācībspēkus, gan studentus.

Tiekoties ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvjiem un kolēģiem no Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs atzinīgi novērtēja jau pastāvošo ciešo sadarbību starp Akadēmiju un Inspekciju. Mākslas akadēmijas sagatavotie speciālisti regulāri iesaistās abas institūcijas interesējošu jautājumu pētniecībā, darbā izmantojot arī starptautiskos projektos iegūto vērtīgo pieredzi. Atskatoties uz jau padarīto un raugoties uz sadarbības turpināšanu nākotnē, prof. Aleksejs Naumovs izcēla abpusējus ieguvumus no augstskolas pieredzes jauno tehnoloģiju izmantošanā kultūras mantojuma restaurācijā.

Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš uzsvēra, ka kultūra ir tā, kas veido tautas vērtību sistēmu un nacionālo pašapziņu. Tāpēc vēsture, kultūra un valoda ir tikpat nozīmīgas komponentes jauno speciālistu sagatavošanā, lai veicinātu valsts ekonomisko izaugsmi, kā dabaszinātņu un inženiertehniskās zināšanas. Savukārt rektors Leonīds Ribickis uzsvēra Rīgas Tehniskās universitātes lomu to speciālistu sagatavošanā, kas veido kultūrvidi kopumā un rada tehnoloģisko pamatu kultūras mantojuma pētniecībā.

Parakstot Vienošanos, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija turpina ar kultūras mantojuma saglabāšanu saistīto nozaru zinātniskās pētniecības veicināšanu, pētījuma rezultātu izmantošanu praktiskajā kultūras pieminekļu saglabāšanas darbā, kā arī kultūras mantojuma speciālistu izglītošanu un sabiedrības informēšanu. Zināšanu apmaiņa ir kultūras mantojuma saglabāšanas priekšnoteikums, tāpēc viens no Inspekcijas darba pamatprincipiem ir kvalitāte, kas balstīta uz pieredzi, zināšanām un prasmēm. Sadarbību ar Latvijas augstākajām mācību iestādēm Inspekcija ir izvirzījusi par savu 2012. gada prioritāti.

Vairāk informācijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas mājas lapā:
www.mantojums.lv