Meklēt
Izvēlne

Metamind

No 7. līdz 9. oktobrim Latvijā norisināsies starptautiska semiotikas pētniecības konference Metamamind "Metamorphoses of the Absolute".
7. - 8. oktobris Rīgas Latviešu biedrības nams, 9. oktobrī Ungurmuižā (būs autobuss)!

Pirmais Metamind‘2006 - „Metamorphoses of the Mind: Out of one′s Mind, Losing one′s Mind, Lightmindedness, Mindlessness"(„Prāta metamorfozes: vājprāts, ārprāts, vieglprāts un neprāts") - bija veltīts prāta metamorfozēm, to cēloņiem un izpausmēm politikā, ekonomikā, tā simulētajām izspēlēm ikdienā un mākslā. 2008. gada vasaras beigās iznāca šīs konferences rakstu krājums angļu valodā, kas galvenokārt domāts Eiropas vadošajām augstskolām un zinātniskajām bibliotēkām. Otrais METAMIND‘2008 -"Metamorphoses of the World: Traces, Shadows, Reflections, Echos and Metaphors" („Pasaules metamorfozes: pēdas, ēnas, atspulgi, atbalsis un metaforas") - aptvēra it kā pierastās un jau par parastu kļuvušās pasaules citādību, kas izpaužas pēdās, ēnās, atspulgos, atbalsīs un metaforās. Zinātnisko rakstu krājums iznāks 2010. gada rudeni.
Šī gada Metamind‘2010 veltīts „Metamorphoses of the Absolute" („Absolūta metamorfozes" vai „Absolūts metamorfozēs") un tā mērķis ir tematizēt tos

Rietumu pasaules valodiskajā telpā mājojošos jēdzienus, kas gan paši, gan no tiem veidotie neoloģismi, neskatoties uz to, vai ir skaidra to ģenēze, vai tie pakļaujas definitīvam tvērumam un vai vispār kontrolējamas to konotācijas, iekarojuši īpaši ekskluzīvu netematizējamības un neproblematizējamības stāvokli. Iepriekšminētajā kontekstā vispirms jādomā par Absolūta jēdzienu, kas slēpj Rietumu pasaules domājumus par Dievu, un ar to saistītos verbālos "dēstus" juridiskajā, politiskajā, tiesību, medicīnas, mākslas un citās sfērās. Ar"absolūtu" var saprast īpašību (piem., absolūtu skaistumu), "absolūti" var būt apstākļi (piem., absolūti droši, ka...), "Absolūts" var būt arī īpašvārds (Dievs), "absolutizācija" savukārt iedzīvojusies kā procesuāls termins, kas lielākoties apzīmē negatīvi vērtētu akciju ("Neabsolutizē!", t.i., "Nepārspīlē!"), ar "absolūtismu"saprot vēsturiskā ziņā konkrētu cilvēku gribas, darbības un noteiktas politiskās izvēles rezultātu utt.

Starptautiskā zinātniskā konference METAMIND′2010 Metamorphoses of the Absolute veltīta Absolūtā konceptuālo un terminoloģisko tvērumu daudzveidībai, kā arī ar to saistītajiem epistemoloģiskajiem šķēršļiem mūsu domu telpās. Jautājums nav par to, kas ir Absolūts, bet kādas ir cilvēkam pieejamās tā domājuma un uztveres iespējas.

Dažādu nozaru vadošie un jaunie pētnieki no Latvijas, Eiropas un pasaules tiek laipni aicināti piedalīties konferencē ar referātu, kas iekļautos tās tematiskajā lokā:

1. Absolūts kā nodalījums.
2. Absolūta definitīvā, filozofiskā un reflektīvā tvēruma iespējas.
3. Absolūta priekšmetiskojums.
4. Deus praesens jeb Absolūta atklāsmes formas.
5. Absolūta "teātris" un absolūtais mākslas formās.
6. Absolūta implikācijas politiskajā un tiesību sfērā.
7. Absolūtā derivāti ikdienas kultūrtelpās.

METAMIND konferenci bagātinās virkne pasākumu, kuri dažādos aspektos risinās un izgaismos konferences tēmu loku.
Konferences darba valodas bez latviešu ir arī vācu, angļu un franču, no kurām tiks nodrošināts simultānais tulkojums. Konferences materiālu izlase tiks publicēta angļu valodā zinātniski rediģētā krājumā.