Meklēt
Izvēlne

Profesionālā doktora grāds mākslās

Nākamgad Latvijas kultūras un mākslas augstskolas varēs attīstīt studiju programmas profesionālā doktora grāda mākslās ieguvei.

Valdība otrdien, 2. oktobrī, apstiprināja Kultūras ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus,* kā arī grozījumus spēkā esošajā normatīvajā regulējumā**, lai dotu iespēju augstskolām jau no 2019. / 2020. studiju gada sākt attīstīt programmas profesionālā doktora grāda mākslās ieguvei.

Līdz ar valdības lēmumu apstiprināts profesionālās augstākās izglītības valsts standarts doktora grāda iegūšanai un kārtība, kādā piešķir profesionālo doktora grādu mākslās, kā arī veiktas nepieciešamās izmaiņas Latvijas izglītības klasifikācijā un kārtībā, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus.

„Esam gandarīti, ka no nākamā mācību gada arī Latvijas kultūras un mākslas augstskolas varēs piedāvāt profesionālās doktora grāda studijas, paverot jaunas iespējas ne vien talantīgākajiem pašmāju, bet arī ārzemju studentiem. Turklāt šodienas Ministru kabineta lēmumi ļaus veidot arī jaunas sadarbības formas starp Latvijas kultūras un mākslas augstskolām, kā arī pavērs plašākas iespējas pretendēt uz ES fondu finansējumu,” akcentē kultūras ministre Dace Melbārde.

Profesionālā doktora studijas mākslās veicinās Latvijas kultūras un mākslas augstskolās studējošo konkurētspēju arī starptautiskā vidē: Latvijas kultūras un mākslas augstskolas spēs vienlīdzīgi ar citām valstīm iesaistīties Eiropas augstskolu tīkla aktivitātēs, veidojot kopīgas profesionālās doktora studiju programmas.

Profesionālās doktora studijas mākslās tiek plānotas, sadarbojoties augstskolām un iesaistot starptautiskos partnerus. Profesionālā doktora studijas mākslās ietver mākslinieciskās jaunrades un pētniecības sinerģiju, kur grāda ieguves priekšnoteikums ir profesionālās doktora studiju programmas mākslās apguve, doktora teorētiskā pētījuma un mākslinieciskās jaunrades darba izstrādāšana un aizstāvēšana, savukārt zinātniskais doktora grāds mākslās saistīts ar mākslas un kultūras fenomenu pētniecību.

Māksliniecisko jaunradi īsteno šādās akadēmiskajās un profesionālajās programmu grupās izglītības tematiskajā jomā „Mākslas”: mūzika un skatuves māksla, vizuāli plastiskā māksla, audiovizuālā māksla un mediju māksla, dizains, amatniecība, lietišķā māksla un radošās industrijas.

Līdz ar šo valdības lēmumu izpildīts Kultūrpolitikas plānošanas pamatdokumentā „Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam „Radošā Latvija”” ietvertais pasākums - izvērtēt iespēju sagatavot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, nodrošinot iespēju iegūt trīs līmeņu augstāko mākslas izglītību visās mākslu studiju jomās.

* - „Noteikumi par profesionālās augstākās izglītības valsts standartu doktora grāda iegūšanai un kārtību, kādā piešķir profesionālo doktora grādu mākslās”

** - „Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumos Nr.322 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju"" un „Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus""

Informācija pārpublicēta no: https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/nakamgad-latvijas-kulturas-un-makslas-augstskolas-vares-attistit-studiju-programmas-profesionala-doktora-grada-makslas-ieguvei-2795

Informāciju sagatavoja:

Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946