Meklēt
Izvēlne

Projekts “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide”

2018. gada 9. oktobrī Latvijas Mākslas akadēmijas ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanu. 

Projekta mērķis ir pilnveidot LMA studiju programmu satura kvalitāti un efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūcijas pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.

Projekta ietvaros plānots pilnveidot LMA studiju virziena "Mākslas" īstenoto studiju programmu saturu, salāgojot to ar nozares attīstības vajadzībām, pilnveidot LMA organizatorisko un pārvaldības struktūras, pilnveidot LMA kvalitātes vadības sistēmas, pilnveidot un ieviest LMA e-risinājumus, kā arī pilnveidot LMA vadības personāla kompetences. 

Projekta īstenošana veicinās: 

1. LMA īstenoto trīs studiju virziena „Māksla” studiju programmu satura pilnveidi un salāgošanu ar nozares attīstības vajadzībām;

2. LMA organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveidi; 

3. LMA kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi; 

4. LMA e-risinājumu attīstību, kas nodrošinās nepieciešamo e-vidi, datu uzkrāšanu, apmaiņu un e-koplietošanas mehānismu pilnveidi un ieviešanu, kas ir priekšnoteikums sekmīgai studiju programmu pilnveidei; 

5. LMA vadošā personāla konkurētspēju un kompetences, kas sekmēs pārmaiņu un pilnveides procesu pārvaldību un kas ir nosacījums sekmīgai studiju programmu pilnveidei. 

Projekta īstenošanas termiņš: 2018.gada 1. novembris līdz 2023.gada 30. novembrim. 

Projekta kopējās izmaksas 401 400,00 EUR, no kuriem 341 190,00 EUR ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 60 210,00 EUR ir valsts budžeta finansējums