Meklēt
Izvēlne

Svarīga informācija maģistra programmas reflektantiem!

Saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas uzņemšanas noteikumu 6.6. Maģistra programmas reflektantiem jāuzrāda dokumentu oriģināli un jāiemaksā Akadēmijas kontā maksu EUR 14,00 (par iestājeksāmeniem būs iespējams norēķināties tikai ar pārskaitījumu!) par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu.

Šīs maksas apmēru nosaka Akadēmija un tā atpakaļ netiek izmaksāta.

Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

Maksājumu var veikt jebkurā bankā, Latvijas Pastā vai internetbankā. Uzņemšanas komisijai jāiesniedz izpildīta maksājuma apliecinājums. Lai neveidotos garas rindas, reflektanti tiek lūgti apmaksu veikt iepriekš. Visvienkāršākais veids ir maksājumu atbilstoši vadlīnijām veikt internetbankā un izdrukāt veiktā maksājuma apliecinājumu, kas jāņem līdzi uz Akadēmiju.

Maksājuma rekvizīti:
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA
Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Nod. maks. reģ. Nr. 90000029965
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV62TREL9220051000000

Kā maksājuma uzdevums obligāti jānorāda: Samaksa par iestājeksāmeniem KK-21351