Meklēt
Izvēlne

UZŅEMŠANA MAĢISTRA PROGRAMMĀ

Informācija par studiju uzsākšanu
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ
MAĢISTRA PROGRAMMĀ
2010. /2011. studiju gadā

I. Studiju uzsākšanai Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) akadēmiskajā maģistra augstākās izglītības programmā „Māksla" (45211, 45213, 45214) ir nepieciešama Humanitāro zinātņu bakalaura izglītība un sekmīgi novērtēts studiju projekts.
II. Pieteikšanās pārbaudījumiem un reģistrācija studijām Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmiskajā maģistra augstākās izglītības programmā „Māksla" (45211,45213, 45214) :

Reģistrācija (dokumentu pieņemšana) studijām un
projektu iesniegšana 19.07.2010.- 21.07.2010.

Uzņemšanas rezultātu paziņošana 27.07.2010.

Studiju līgumu slēgšana 29.07.2010. -30.07.2010.
II Reflektantiem LMA Uzņemšanas komisijā jāiesniedz:
• projekts (skat.pielikumu)
• iesniegums ar katedras vadītāja rezolūciju
(veidlapu saņemt Uzņemšanas komisijā );
• anketa (veidlapu saņemt Uzņemšanas komisijā);
• Humanit. zin. bakalaura diploma un sekmju izraksta kopijas;
• pases kopija (uzrādot oriģinālu);
• 2 fotogrāfijas;
• kvīts par pārbaudījuma maksu Ls 10

Maksājumi jāpārskaita Latvijas Mākslas akadēmijai;
Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867. Nod. maks. reģ. Nr. 90000029965
Valsts kase, kods TRELLV22; konta Nr. LV62TREL 9220051000000
maksāšanas mērķa kods EKK 21351
III. Latvijas Mākslas akadēmijā 2010./2011. studiju gadā akadēmiskajā maģistra augstākās izglītības programmā „Māksla" (45211,45213, 45214) plānots uzņemt valsts budžeta finansētajās vietās 85 studentus 14 apakšnozarēs.
Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmiskās maģistra augstākās izglītības programmas „Māksla" (45211,45213,45214) apakšnozares:
• Vizuālās mākslas:
glezniecība
grafika
tekstilmāksla

• Vizuāli plastisko mākslu:
stikla māksla
keramika
modes māksla
tēlniecība
• Dizaina:
funkcionālais dizains
metāla dizains
vides māksla
• Audio-vizuālās mediju mākslas:
vizuālā komunikācija
scenogrāfija
• Mākslas zinātnes:
vizuālās mākslas un kultūras vēsture un teorija
restaurācija

Pabeidzot studijas akadēmiskajā maģistra augstākās izglītības programmā „Māksla" (45211,45213, 45214), tiek piešķirts - humanitāro zinātņu maģistra mākslās akadēmiskais grāds.

 


Papildinformācija:

1. Studijas Akadēmijā notiek latviešu valodā.
2. Studiju ilgums Maģistrantūrā - divi gadi.
3. LMA adrese: Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1867, Latvija;
mājas lapas adrese - http://www.lma.lv; telefons: 7332394; 26137572.
4. Latvijas Mākslas akadēmija akreditēta 2007. gada 31. oktobrī
(LR IZM AIP AK lēmums nr. 3096 31.10.2007.).
5. Latvijas Mākslas akadēmijā tiek realizētas tikai pilna laika (dienas) studijas.
6. Akadēmijai nav dienesta viesnīcas.