Meklēt
Izvēlne

Uzņemšana bakalaura programmā

Pieteikšanās bakalaura studijām notiks elektroniski laikā no 15. jūlija (plkst. 00:01 pēc LV laika) līdz 19. jūlijam (līdz plkst. 9:00 pēc LV laika), aizpildot iesnieguma formu  / iesnieguma forma studijām Latgales filiālē (no 15.07.2024.) un nosūtot nepieciešamo dokumentu elektroniskas kopijas (vienotā PDF dokumentā, sakārtotus norādītajā secībā) uz e-pastu 

Uzņemšanas noteikumi Bakalaura programmai

Iesniedzamie dokumenti:

  1. pases vai ID kopija;
  2. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
  3. trīs sekojošu centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas – latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču) un matemātikā;
  4. vidējās izglītības sekmju izraksta kopija (pielikumu vidējo izglītību apliecinošam dokumentam);
  5. maksājuma uzdevums par reģistrēšanās pakalpojumu iestājpārbaudījumiem (maksājuma mērķis: Reflektanta vārds / uzvārds. Par reģistrēšanos iestājpārbaudījumiem)

Dokumentu reģistrēšanas maksa

Reģistrācijas maksas visām specialitātēm EUR 35,00, izņemot Mākslas vēstures un teorijas apakšnozari EUR 25,00.
Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

Maksājuma rekvizīti

Latvijas Mākslas akadēmija 
Kalpaka bulv.13, Rīga, LV–1050
Reģ. nr. 90000029965
CITADELE PARXLV22
konts LV78PARX0002240530003; Kods 21351
Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: "21351  EKK, maksa par (reflektanta) vārds, uzvārds reģistrāciju"

Pēc pieteikuma iesniegšanas

Divu darba dienu laikā Reflektants savā e-pastā saņem Reflektanta pieteikuma reģistrācijas apliecinājumu kopā ar instrukciju par īpašās piemērotības pārbaudījumu (iestājpārbaudījumu) GRAFIKU un/vai darbu iesniegšanas kārtību.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 22.07.–25.07.2024.

Iestājpārbaudījumu norise KLĀTIENĒ (no 22.07. līdz 25.07.2024.) (sk. Iestājpārbaudījumu uzdevumi 2024./2025. st.g. interesējošās specialitātes uzdevumus).
Iestājpārbaudījumu uzdevumi 2024./2025. st.g. LMA Latgales filiālē

Reflektants noteiktā pārbaudījuma dienā ierodas uz pārbaudījumu LMA telpās, ņemot līdz:

  1. klātienē iesniedzamos iepriekš sagatavotos darbus (zīmēšanā un/vai gleznošanā saskaņā ar specialitātes noteiktajām prasībām);
  2. visus materiālus, ar ko veicams pārbaudījuma klātienes uzdevums;
  3. ierodoties klātienē uz iestājpārbaudījumiem obligāti ir jābūt līdzi pasei vai ID kartei.

Ja veicamais iestājpārbaudījuma uzdevums notiek ATTĀLINĀTĀ FORMĀTĀ (Vizuālās komunikācijas,  Kustība. Attēls. Skaņa, Produktu, Grafikas, Interjera, Metāla, Modes dizaina specialitātei), reflektants sagatavoto iestājpārbaudījumu uzdevumu darbu attēlus (failus) un ievieto tos LMA MOODLE vidē. Instrukcija tiks nosūtīta uz reflektanta e-pastu, pēc reflektanta reģistrācijas iesnieguma apstrādes kopā ar Reflektanta reģistrācijas apliecinājumu.

  • 22.07.-27.07.2024. Īpašās piemērotības iestājpārbaudījumi un to izvērtēšana.
  • 24.07.-26.07.2024. Norisinās pārrunas ar reflektantiem (saskaņā ar katras specialitātes noteikto formātu).
UZŅEMŠANAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

Uzņemšanas rezultātu paziņošana: 30. jūlijā, plkst. 14.00
Studiju līguma slēgšana 1. augustā, no plkst. 12:00 saskaņā ar katras specialitātes / katedras sagatavoto līguma slēgšanas grafiku. 
2. augustsā no plkst. 10:00 līdz 13:00 (līgumu slēgšana, ja nav iespējams noslēgt līgumu 01.08.2024.)

1) visi konkursu izturējušie reflektanti pirms studiju līguma slēgšanas personiski uzrāda LMA Uzņemšanas komisijas atbildīgajam darbiniekam iesniegto dokumentu oriģinālus, kuriem tika nosūtītas elektroniskās kopijas, reģistrējoties iestājpārbaudījumiem;
2) LMA Uzņemšanas komisijas atbildīgais darbinieks pārliecinās par reflektanta sniegtās informācijas atbilstību;
3) konkursu izturējušais reflektants iesniedz 3 dokumentu fotogrāfijas 3x4 cm un paraksta studiju līgumu.

Brīdinājums!
Gadījumā, ja LMA Uzņemšanas komisija konstatē, ka tā ir maldināta – tiek konstatēta elektroniski iesniegto dokumentu neatbilstība ar dokumentu oriģināliem, reflektants tiek izslēgts no konkursa studijām Latvijas Mākslas akadēmijā.

Iestājpārbaudījumu rezultātā vispirms notiek konkurss uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām!
Pēc šī konkursa beigām Akadēmijas Uzņemšanas komisija var organizēt konkursu uz maksas studiju vietām.
Studiju maksas apmēru un maksas studiju vietu skaitu, ko finansē fiziskās un juridiskās personas, nosaka Akadēmijas Padome.

Kontakti