Meklēt
Izvēlne

Dr. art. Stella Pelše

Vieslektore, LMA MVI vadošā pētniece

Amats: vadošā pētniece
Zinātniskais grāds: mākslas zinātnes doktore (Dr. art.)
MVI darbiniece kopš 1993. gada. / Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonda vadītāja. / Daudzsējumu izdevuma “Latvijas mākslas vēsture” līdzautore un tulkotāja. / Lektore (“Austrumeiropas māksla pēc Otrā pasaules kara”) un zinātnisko darbu vadītāja Latvijas Mākslas akadēmijā. / Latvijas Zinātnes padomes pilnvarota eksperte mākslas zinātnē.
Zinātniskās intereses: 20. gadsimta māksla un mākslas teorija Latvijā.
Citas darba jomas: mūsdienu mākslas kritika, mākslas vēstures un teorijas tekstu tulkošana.
Izglītība: Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola (1983–1990), Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa (bakalaura darbs “Telpas izpratnes izmaiņas Rietumeiropas glezniecībā 19.–20. gs. mijā”, 1994; maģistra darbs “Mākslas teorija Latvijā klasiskā modernisma pacēluma posmā (1920–1925)”, 1996; disertācija “Latviešu mākslas teorijas vēsture: Mākslas definīcijas valdošo laikmeta ideju kontekstā (1900–1940)”, 2004).