Meklēt
Izvēlne

Bakalaura programma

Latvijas Mākslas akadēmijā tiek realizēta Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Māksla" (43211, 43213, 43214) Rīgā un LMA Latgales filiālē Rēzeknē.

Bakalaura studiju programma akreditēta 2024. gada 17. janvārī uz 6 gadiem – līdz 2030. gada 18. janvārim.

Programmas ilgums: 4 gadu pilna laika studijas
LMA Uzņemšanas noteikumi 2024./2025. akadēmiskajam gadam bakalaura programmā

1. VIZUĀLĀS MĀKSLAS apakšprogrammas specialitātes:

2. VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS apakšprogrammas specialitātes:

3. AUDIO-VIZUĀLĀS MEDIJU MĀKSLAS apakšprogrammas specialitātes:

4. DIZAINA apakšprogrammas specialitātes:

5. MĀKSLAS ZINĀTNES apakšprogrammas specialitātes:

LMA Bakalaura studiju programmas nosaukums, studiju ilgums un programmas vispārējā struktūra tiek noteikta ar LMA Senāta lēmumu un apstiprināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pabeigtas bakalaura studijas apliecina Bakalaura diploms un diploma pielikums, kas dod tiesības pretendēt uz studiju turpināšanu otrā cikla (maģistra) augstākās izglītības programmās.

LMA bakalaura studiju galvenais mērķis ir radīt priekšnosacījumus studijām, pētniecībai un profesionālajai darbībai mākslas nozarēs, kā arī nodrošināt zināšanu, prasmju un kompetences kopumu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras 6. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei.

Bakalaura studiju programmas saturs nodrošina zinātniski pamatotu plaša profila studiju rezultātu sasniegšanu. Bakalaura studiju programmas saturs ir organizēts tādā veidā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu mākslas nozaru vispārējo izteiksmes principu apgūšanu, zināšanas un prasmes zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā – mākslas akadēmiskajos pamatos, kas nodrošina priekšnoteikumus pētniecībai un jaunradei mākslas nozarēs, kā arī iespēju specializēties noteiktā mākslas apakšnozarē un apgūt profesionālās pieredzes pamatus, apgūt nozares teorētiskos pamatus, radot iespēju turpināt izglītību maģistra augstākās izglītības programmās.

LMA bakalaura studiju saturs tiek organizēts mākslas nozaru programmu ietvaros, kuras ietver apakšnozaru (arī specializāciju) programmas, saskaņā ar LMA Senāta lēmumu. Par attiecīgo nozaru un apakšnozaru programmu realizāciju un attīstību ir atbildīgas konkrētas LMA nodaļas un tajās ietilpstošās katedras.

Bakalaura programmas laika un satura apjoms tiek izteikts kredītpunktos, saskaņā ar valsts noteikto kārtību. Katras nozares programmai ir noteikta studiju priekšmetu struktūra, kas ir kopīga visām nodaļas apakšnozaru programmām.

Katram bakalaura studiju priekšmetam vai priekšmetu grupai ir apstiprināts noteikts kredītpunktu apjoms. Bakalaura programmas pēdējā semestrī tiek izstrādāts bakalaura darbs, kura izstrādes vispārējos nosacījumus nosaka Latvijas Mākslas akadēmijas Programmas noslēguma darba teorētiskās daļas izstrādāšanas un iesniegšanas noteikumi. Bakalaura darbu vērtē Senāta apstiprinātā kārtībā.

Bakalaura studiju programmas priekšmeti tiek iedalīti obligātajos, obligātās izvēles un brīvās izvēles studiju priekšmetu blokos.

Obligātajos priekšmetos ietilpst tie studiju priekšmeti vai priekšmetu grupas, kuras veido attiecīgās nozares un apakšnozares būtiski nozīmīgo saturu.

Izvēles daļā studējošajam ir arī tiesības reģistrēt un iekļaut sekmju izrakstā studiju rezultātus, kas studiju laikā iegūti citās LMA bakalaura programmas apakšnozarēs, atbilstoši to programmu kredītpunktiem, kā arī citās augstskolās Latvijā vai ārzemēs.

Latvijas Mākslas akadēmijai ir noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas Kultūras akadēmiju un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju par izvēlēs priekšmetu apguvi.

BAKALAURA STUDIJU NOLIKUMS

Vispārējie nosacījumi

1. Latvijas Mākslas akadēmijas (turpmāk – LMA) nolikums par bakalaura studijām nosaka LMA bakalaura augstākās izglītības programmas (pirmā cikla, pamatstudiju) galvenos mērķus, struktūras principus un organizēšanas vispārējos principus.

2. Bakalaura studiju programmas nosaukums, studiju ilgums un programmas vispārējā struktūra tiek noteikta ar LMA Senāta lēmumu un apstiprināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3. Pabeigtas bakalaura studijas apliecina Bakalaura diploms un diploma pielikums, kas dod tiesības pretendēt uz studiju turpināšanu otrā cikla (maģistra) augstākās izglītības programmās .

Mērķi un organizācija

4. LMA bakalaura studiju galvenais mērķis ir radīt priekšnosacījumus studijām, pētniecībai un profesionālajai darbībai mākslas nozarēs.

5. Bakalaura studiju programmas saturs ir organizēts tādā veidā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu mākslas nozaru vispārējo izteiksmes principu apgūšanu, iespēju specializēties noteiktā mākslas apakšnozarē un apgūt profesionālās pieredzes pamatus, apgūt nozares teorētiskos pamatus, radot iespēju turpināt izglītību maģistra augstākās izglītības programmās.

6. LMA bakalaura studiju saturs tiek organizēts mākslas nozaru programmu ietvaros, kuras ietver apakšnozaru (specializāciju) programmas, saskaņā ar Senāta lēmumu. Par attiecīgo nozaru un apakšnozaru programmu realizāciju un attīstību ir atbildīgas konkrētas LMA nodaļas un tajās ietilpstošās katedras.

7. Bakalaura studiju apjoma plānojumu un nodarbību sarakstu apstiprina Senāts. Nodaļas plāno un apstiprina tās kompetencē esošo, speciālo priekšmetu nodarbību sarakstus saskaņā ar Senāta apstiprināto nodarbību plānu.

8. Studiju priekšmeti tiek grupēti atbilstoši Senāta apstiprinātai kārtībai un normatīvo aktu prasībām.

Studiju struktūra un apjoms

9. Bakalaura programmas ietvarstruktūru veido noteikta tipa vai ievirzes priekšmeti vai priekšmetu grupas (moduļi).

10. Bakalaura programmas laika un satura apjoms tiek izteikts kredītpunktos, saskaņā ar valsts noteikto kārtību. Katras nozares programmai ir noteikta studiju priekšmetu struktūra, kas ir kopīga visām nodaļas apakšnozaru programmām.

11. Katram bakalaura studiju priekšmetam vai priekšmetu grupai ir apstiprināts noteikts kredītpunktu apjoms.          

12. Bakalaura programmas pēdējā semestrī tiek izstrādāts bakalaura darbs, kura izstrādes vispārējos nosacījumus apstiprina Senāts. Bakalaura darbu vērtē Senāta apstiprinātā kārtībā.

13. Bakalaura studiju programmas priekšmeti tiek iedalīti obligātajos, obligātās izvēles un brīvās izvēles studiju priekšmetu blokos.

14. Bakalaura studiju programmas obligāto priekšmetu apjoms ir ne vairāk kā 60% no apstiprinātā programmas apjoma. Obligātajos priekšmetos ietilpst tie studiju priekšmeti vai priekšmetu grupas, kuras veido attiecīgās nozares un apakšnozares būtiski nozīmīgo saturu. Obligāto priekšmetu sarakstu pēc attiecīgās nodaļas ieteikuma apstiprina Senāts.

15. Starptautisko studiju programmu, kuras notiek saskaņā ar LMA noslēgtajiem sadarbības līgumiem, saturs ir pielīdzināmas studijām LMA.

Uzņemšana

16. Uzņemšanu Bakalaura programmā nodrošina LMA Uzņemšanas komisija. Speciālo iestājpārbaudījumu rezultātus izvērtē Bakalaura studiju padome, kuru vada LMA prorektors - komisijas priekšsēdētājs, par Bakalaura programmu atbildīgais LMA darbinieks/darbiniece un visu nodaļu vadītāji. Nodaļu vadītāji, Bakalaura studiju padomē izvērtējot iestājpārbaudījumu rezultātus, pārstāv nodaļā ietilpstošo katedru viedokli, kurš tiek izstrādāts nodaļas sanāksmē. Rektors ar rīkojumu apstiprina Bakalaura studiju padomes lēmumu par studējošo uzņemšanu un imatrikulāciju LMA.

Izstrādāts uz Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas 1995. gadā izstrādātā un apstiprinātā LR mākslas bakalaura standarta, uz 2001. un 2004. gada bakalaura studiju nolikuma pamata.

Kontakti