Meklēt
Izvēlne

Latgales filiāle

Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē studenti iegūst humanitāro zinātņu bakalaura grādu mākslā, studijas notiek glezniecības, grafikas, restaurācijas un tēlniecības apakšnozarēs. Bakalaura studiju programmas ilgums – 4 gadi. Programma balstīta vispārīgos mākslas principos un procesos, orientējoties uz izvēlētās specializācijas tehniskajām un kompozīcijas īpatnībām. Studenti un mācībspēki iegūst plašāku radošo pieredzi un veido starptautisku sadarbību, izmantojot programmas Erasmus+ iespējas. Studenti piedalās dažādās radošās aktivitātēs Latvijā un ārzemēs, veido profesionālo zināšanu bāzi.

 

Studiju uzsākšana Latgales filiālē

Dokumentu iesniegšanas kārtība, iestājpārbaudījumi un rezultātu izziņošana LMA Latgales filiālē sakrīt ar grafiku LMA Rīgā. Ziņas par studiju uzsākšanu atrodiet sadaļās Uzņemšana un Iestājpārbaudījumi

Uzņemšanas noteikumi bakalaura programmā.

LMA Latgales filiālē 2022. / 2023. studiju gadā norisināsies uzņemšana bakalaura programmas glezniecības, grafikas, tēlniecības un restaurācijas specialitātēs.


LMA Latgales filiāles kontaktinformācija:
Adrese: Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601
Tel.: +371 64621723
Mob. tel.: +371 29995083
E-pasts:

Glezniecības apakšnozare

Glezniecības apakšnozare studentus iepazīstina ar dažādiem glezniecības žanriem, stiliem un tehnikām, studiju procesā attīstot katra studenta individuālo rokrakstu. Studenti apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, glezniecības tehnoloģiju, anatomiju un katru gadu dodas zaļajā praksē. Studiju procesu veido radošais darbs meistardarbnīcās un patstāvīgs radošais process. Studiju laikā veidojas sadarbība ar starptautiska mēroga institūcijām.
Studējot Glezniecības apakšnozarē, var specializēties glezniecības restaurācijā un apgūt restaurācijas zinātniskos pamatprincipus, iegūt zināšanas stājglezniecībā, ikonu un monumentālajā glezniecībā. Šīs programmas būtiskākā sastāvdaļa ir temperas glezniecība uz koka pamatnes. Studenti specializējas vēsturisko artefaktu saglabāšanā, tuvinot tos iespējami precīzākai sākotnējai formai un saturam un veicot arvien sarežģītākus uzdevumus. Latgales reģiona plašais kultūrvēsturiskais mantojums nodrošina apjomīgu restaurācijas darba piedāvājumu pēc studiju beigšanas.

Grafikas apakšnozare

Grafikas specializācijā sagatavo laikmetīgi strādājošus māksliniekus, kuri ir apguvuši klasiskās grafikas tehnikas un datorgrafiku. Studenti apgūst klasiskās grafikas iespiedtehnikas, nodarbojas ar eksperimentiem un veido autortehnikas. Datorgrafikas nodarbībās  studenti apgūst speciālās programmas, lai strādātu ar fotokolāžu, vektorgrafiku, grāmatu maketēšanu, kā arī ar 2D un 3D formātiem. Pēc studijām jaunie mākslinieki ir sagatavoti patstāvīgam radošam darbam, kā arī sadarbībai ar izdevniecībām, reklāmas aģentūrām un dizaina uzņēmumiem.

Tēlniecības apakšnozare

Tēlniecības apakšnozares studiju programma studentus sagatavo profesionālai darbībai trīsdimensiju mākslu jomā. Jaunie tēlnieki brīvi un radoši izmanto mākslas izteiksmes līdzekļus, patstāvīgi risinot individuālās jaunrades un pētniecības problēmas. Apgūst svarīgākos tēlniecības principus, tehnikas un paņēmienus, lai spētu izpildīt jebkuru pasūtījumu un patstāvīgi nodarboties ar radošo jaunradi. Vasaras studiju posmā studentiem ir iespēja piedalīties plenēros un simpozijos un apgūt tēlniecisko formu dažādos materiālos – metālā, akmenī, kokā u. c.

Uzņemšana LMA Latgales filiālē 2022

Reflektantu ELEKTRONISKĀ reģistrācija studijām
no 04.07.2022. (no plkst. 00:01 pēc LV laika) – līdz 08.07.2022.  (līdz plkst. 09:00 pēc LV laika)

1. Reflektants elektroniski aizpilda reģistrācijas iesniegumu, klikšķināt šeit;
2. Aizpildītu iesniegumureflektants nosūta uz e-pastu ;
3. E-pastam pievieno LMA Uzņemšanas komisijai nepieciešamo dokumentu elektroniskas kopijas (visas dokumentu kopijas vēlams apvienot vienā PDF dokumentā, sakārtotus norādītajā secībā):

 1. pases vai ID kartes kopiju;
 2. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
 3. trīs sekojošu centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas – latviešu valodā; svešvalodā (angļu, vācu vai franču); matemātikā;
 4. vidējās izglītības sekmju izraksta kopiju (pielikumu vidējo izglītību apliecinošam dokumentam);
 5.  maksājuma uzdevumu par reģistrēšanās pakalpojumu iestājpārbaudījumiem (maksājuma mērķis: Reflektanta vārds / uzvārds. Par reģistrēšanos iestājpārbaudījumiem)

Latvijas Mākslas akadēmija
Kalpaka bulv.13, Rīga, LV–1050
Reģ. nr. 90000029965
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase TREL LV 22
Kods 21351

Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā LMA kontā maksu par reflektanta reģistrācijas iesnieguma un dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu – € 22 .Šīs maksas apmēru nosaka LMA, un tā atpakaļ netiek izmaksāta. Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

Divu darba dienu laikā Reflektants savā e-pastā saņem Reflektanta pieteikuma reģistrācijas apliecinājumu.
Jautājumu gadījumā par dokumentu iesniegšanu zvaniet +371 29995083 vai +371 20390337
Lai iegūtu plašāku informāciju par studiju saturu un norisi katrā apakšnozarē, sazinieties ar Latgales filiāles vadītāju (tel.371+29995083)

Iestājpārbaudījumu norise 11.–14.jūlijs 2022

Reflektants ierodas uz pārbaudījumiem LMA Latgales filiāles telpās (Rēzeknē, Baznīcas ielā 34A):

 1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti;
 2. ņemot līdzi visus iestājpārbaudījuma uzdevuma veikšanai nepieciešamos materiālus.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU norises grafiks

 1. 11.07.2022. plkst. 8:30 reflektants klātienē iesniedz iepriekš sagatavotos darbus zīmēšanā un/vai gleznošanā).
 2. 11.07.2022. un 12.07.2022. no plkst. 9:00 līdz 17:00 reflektants KLĀTIENĒ strādā pie īpašās piemērotības pārbaudījumiem KOMPOZĪCIJĀ (Grafikas, Glezniecības/ Restaurācijas, Tēlniecības apakšnozare).
 3. 13.07.2022. un 14.07.2022. no plkst.9:00 līdz 14:00 reflektants KLĀTIENĒ strādā pie gleznošanas (Glezniecības apakšnozare), veidošanas (Tēlniecības apakšnozare).
 4. 15.07.2022. Notiek Īpašās piemērotības pārbaudījumu (iestājpārbaudījumu) izvērtēšana.
 5. 19.07.2022. plkst. 14.00  Uzņemšanas rezultātu paziņošana     
 6. 22.07.2022. Studiju līguma slēgšana LMA Latgales filiāles telpās (Baznīcas iela 34A, Rēzekne)

Visi konkursu izturējušie reflektanti pirms studiju līguma slēgšanas personiski uzrāda Uzņemšanas komisijas atbildīgajam darbiniekam iesniegto dokumentu oriģinālus, kuriem tika nosūtītas elektroniskās kopijas, reģistrējoties iestājpārbaudījumiem. Uzņemšanas komisijas atbildīgais darbinieks pārliecinās par reflektantu sniegtās informācijas atbilstību.

Brīdinājums!

Gadījumā, ja LMA Uzņemšanas komisija konstatē, ka tā ir maldināta – tiek konstatēta elektroniski iesniegto dokumentu neatbilstība ar dokumentu oriģināliem,reflektants tiek izslēgts no konkursa uz studijām Latvijas Mākslas akadēmijā.

Ar Latvijas Mākslas akadēmijas UZŅEMŠANAS NOTEIKUMIEM 2022./2023. akadēmiskajam gadam bakalaura programmas reflektantiem varat iepazīties LMA mājaslapā.

Kontakti