Meklēt
Izvēlne

Promocijas padome

Latvijas Mākslas akadēmijas Promocijas padomi izveido uz sešiem gadiem doktora zinātniskā grāda mākslas zinātnē piešķiršanai. Ar LMA Senāta lēmumu padomē ieceļ Latvijas Zinātņu padomes (LZP) mākslas zinātnes ekspertus. Padomē jābūt vismaz pieciem cilvēkiem. LMA Promocijas padomes priekšsēdētājs var būt tikai tāds LZP apstiprināts eksperts, kas strādā pedagoģisko un/vai zinātnisko darbu LMA vai kādā tās apakšstruktūrā. Savukārt Padomes sekretārs var nebūt tās loceklis.

Promocijas padomes pamatsastāvs:
priekšsēdētājs – Dr. habil. art. Eduards Kļaviņš;


padomes locekļi:
Dr. habil. art. Ojārs Spārītis,
Dr. art. Rūta Kaminska,
Dr. art. Silvija Grosa,
Dr. art. Elita Grosmane;

Promocijas padomes zinātniskā sekretāre – Dr. art. Laila Bremša;

Padomes sastāvu var paplašināt, pieaicinot 1–2 nozares ekspertus atbilstoši aizstāvāmās disertācijas tēmai.