Meklēt
Izvēlne

Promocijas padome

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) promocijas padomi veido ar rektora rīkojumu no Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekspertiem katrai disertācijas aizstāvēšanai, atbilstoši pētījuma tēmai. Padomē ir vismaz pieci eksperti. Pastāvīgais promocijas padomes priekšsēdētājs ir LZP eksperts, kas strādā pedagoģisko un/vai zinātnisko darbu LMA vai kādā tās apakšstruktūrā. Priekšsēdētāja vietnieku ievēl atklātā balsošanā. Padomes zinātniskais sekretārs var pildīt pienākumus arī neesot LZP eksperta statusā.

LMA promocijas padomes priekšsēdētājs profesors, Dr. habil. art Eduards Kļaviņš.