Meklēt
Izvēlne

Aicinājums iesniegt publikācijas zinātnisko rakstu krājumam "Comparative Studies. Landscape and Culture"

Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūts 2013. gadā plāno izdot EBSCO datu bāzē iekļautā zinātniskā rakstu krājuma „Comparative Studies” 5. laidiena 2. izdevumu „Landscape and Culture”. Tas turpinās 2012. gadā izdotajā krājumā „Comparative Studies. Nature and Culture” iestrādāto starpdisciplināro ievirzi. 

Humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvjus, kultūrģeogrāfus, ģeogrāfus un vides pētniekus aicinām iesūtīt rakstus, kas pievēršas šādai problemātikai:
- teorētiskās un metodoloģiskās pieejas ainavas izpētē dabaszinātnēs un humanitārajās zinātnēs;
- kultūrainavas kā indivīda darbības un sociālo, ekonomisko un politisko procesu pārnese kultūrā; ainava kā vēsturisku procesu reprezentācija;
- ainavu un humanitārā ģeogrāfija kā kultūras studiju daļa;
- ainavu veidošanās tendences dabā un kultūrā; ainavas izpēte kultūrā un mākslā;
- vēsturiskums un modernitāte ainavā;
- māksla ainavā un ainava mākslā;
- ainavas poētika.

Publikācijas noformēšanas prasības
Publikācijas valoda – angļu. Raksti noformējami pēc apkārtrakstam pievienotajām prasībām (2. pielikums). Iesniegtās publikācijas tiks anonīmi recenzētas. Krājuma veidotājiem ir tiesības pēc recenzentu atzinuma neiekļaut publikāciju krājumā.

Ar sērijas „Comparative Studies” – „Communication as ‘Translatio’: Nordic Baltic – Russian Cultural Dialogues” (Vol. I (1), 2008); “Latgale as Cultural Borderzone” (Vol. II (1), 2009); „The Memoirs of the 20th Century: Nordic and Baltic Experience” (Vol. III (2), 2010); „Nature and Culture” (Vol. IV (1), 2012) – izdevumiem var iepazīties Daugavpils Universitātes mājas lapā (klikšķināt šeit) un EBSCO datubāzē (klikšķināt šeit).

Termiņi
Publikācijas pieteikums (1. pielikums) – 2013. gada 15. aprīlis.
Informācija no krājuma sastādītājiem par pieteiktās tēmas akceptu publicēšanai – 2013. gada
22. aprīlis.
Publikācijas iesniegšana – 2013. gada 15. augusts.
Informācija no krājuma sastādītājiem par recenzentu atzinumu – 2013. gada 2. septembris.

Maksa par publikāciju – LVL 30 (vai EUR 55).

Kontaktinformācija:
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūts
Vienības ielā 13-323, Daugavpils, LV- 5401
E-pasts: compare(abols)du.lv">