Meklēt
Izvēlne

AICINĀJUMS PIETEIKT REFERĀTUS LMA STARPTAUTISKAJAI ZINĀTNISKAJAI KONFERENCEI

2021. gada 16. – 17. jūnijā notiks ikgadējā Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) starptautiskā zinātniskā konference, kuru organizē LMA Doktorantūras programma.

Konferences mērķis ir attīstīt zinātnisko un māksliniecisko darbību, veicināt izpratni par mākslas un kultūras aspektiem, nozīmi un zinātnisko pētījumu aktualitāti. Šogad konference būs starptautiska, tajā ar priekšlasījumiem piedalīsies vairāki starptautiska mēroga zinātnieki un lektori no ārvalstīm.

Dalībai konferencē aicināti pieteikties visi topošie un esošie mākslas zinātnieki, mākslinieki un jebkuru citu nozaru pētnieki.

Īpaši aicinām piedalīties un ar savu pētījumu rezultātiem, secinājumiem un jautājumiem dalīties zinātniskās un praktiskās doktorantūras programmās studējošos. LMA Doktorantūras studiju pārstāvjiem dalība konferencē ir saistīta ar kredītpunktu ieguvi mācību kursa sekmīgai turpināšanai.
Darba valoda – latviešu / angļu. Ņemot vērā esošos epidemioloģiskos ierobežojumus konferences norises forma būs tiešsaistē. 

Šī gada LMA starptautiskās zinātniskās konferences tēma ir:

"Idejas un materiāli: Baltijas un citu reģionu kultūru hibriditātes kontekstā".

Par atskaites punktu izvēloties kultūru hibriditātes ideju, šī gada konference rosina pārdomāt mākslas un kultūru prakšu saplūsmi, mijiedarbi, kā arī pretrunas un sadursmes Baltijas reģionā gan vēsturiskā, gan mūsdienu perspektīvā.

Konferences dalībnieki aicināti reflektēt par mākslas materiālo un nemateriālo komponentu vienību un to atšķirību, kā arī pētīt mākslas parādību un artefaktu stilistisko, hronoloģisko, formālo, konceptuālo, sociālo, afektīvo un citu izpausmju hibrīdo dabu.

Viens no hibriditātes aspektiem saistās ar Baltijas teorētisko atkarību no Rietumiem, līdz ar to var pētīt, kādā veidā tiek radītas lokālas zināšanas un kādas pretestības stratēģijas pastāv. Kultūras hibriditātes izpratnei un teorētiskai ievirzei noderēs britu kultūras pētnieka, Saseksas un Kembridžas universitāšu profesora Pītera Bērka grāmatu "Kultūru hibriditāte" (Rīga, Mansards, 2013), kas angļu valodā ir izdota 2009. gadā (Peter Burke. Cultural Hybridity. Cambridge, 2009).

Lai pieteiktos konferencei: 

  • Pieteikumus konferencei gaidām līdz 18. aprīlim. Dalības apstiprinājums tiks nosūtīts līdz 30. aprīlim.
  • Pieteikumā jānorāda – Pieteicēja vārds, uzvārds, pārstāvētā institūcija, e-pasts, pieteiktās tēmas nosaukums, satura izklāsts (300 vārdu apjomā), 4 -5 atslēgas vārdi, kā arī īss akadēmisko interešu un darbības raksturojums (līdz 100 vārdiem);
  • Pieteikumus un jautājumus sūtīt – .

Katra referenta prezentācijai tiks atvēlētas 20 min. (t.sk. jautājumu/diskusiju daļa).

Dalība konferencē ir bez maksas.

Pieteiktie un programmā iekļautie referātu kopsavilkumi tiks publicēti “Latvijas Mākslas akadēmijas starptautiskā konference 2021” Tēžu krājumā/ programmā. 

Pēc konferences labākie referenti tiks uzaicināti iesniegt rakstus Latvijas Mākslas akadēmijas Doktora studiju programmas zinātnisko rakstu krājumam “Acta Academiae Artum IV”, kuru recenzēs starptautiska redkolēģija. 

Informācija: Agita Gritāne, tel.nr. 2 5647787