Meklēt
Izvēlne

27. — 31. JŪLIJS ELEKTRONISKĀ DOKUMENTU IESNIEGŠANA BAKALAURA PROGRAMMĀ

UZŅEMŠANA BAKALAURA PROGRAMMĀ 2020. / 2021. STUDIJU GADĀ NORISINĀSIES ATTĀLINĀTI

27. — 31. jūlijs  elektroniskā dokumentu iesniegšana, lai reģistrētos iestājpārbaudījumam līdz plkst. 12.30.

Reģistrējoties bakalaura programmas iestājpārbaudījumiem, reflektants nosūta uz e-pastu  LMA Uzņemšanas komisijai nepieciešamo dokumentu kopijas:

1. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
2. pases vai ID kopiju;
3. aizpildītu noteiktas formas iesniegumu (pieteikuma anketu)-

4. dokumentus par nokārtotiem trim centralizētajiem eksāmeniem (turpmāk CE) – latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču) un matemātikā;
5. vidējās izglītības sekmju izrakstu (pielikumu vidējo izglītību apliecinošam dokumentam). 
6. maksājuma uzdevumu par reģistrēšanās pakalpojumu.

Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā LMA kontā maksu par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu. Šīs maksas apmēru nosaka LMA, un tā atpakaļ netiek izmaksāta:

  • € 10 – Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares reflektantiem;
  • € 22 – Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Tēlniecības, Vides mākslas, Metāla dizaina, Stikla mākslas, Keramikas, Modes mākslas, Funkcionālā dizaina, Vizuālās komunikācijas, Kustība, attēls, skaņa, Scenogrāfijas un Restaurācijas apakšnozares reflektantiem.
  • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.

LMA KONTS:

Latvijas Mākslas akadēmija 
Kalpaka bulv.13, Rīga, LV–1050 
Nod. maks. reģ. nr. 90000029965
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase TREL LV 22
21351  EKK – maksa par iestājpārbaudījumiem.
Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda maksātāja (reflektanta) vārds, uzvārds un maksājuma mērķis – maksa par iestājpārbaudījumiem.

28. jūlijs — 3. augusts
Sagatavoto iestājpārbaudījumu uzdevumu darbu attēlus (failus) jāievieto LMA MOODLE platformā. Instrukcija tiks nosūtīta uz e-pastu, pēc reflektanta reģistrācijas iestājpārbaudījumam.

4. — 7. augusts
Norisināsies īpašās piemērotības pārbaudījumi un to izvērtēšana.

4. un / vai 5. augustā
Izziņots otrās kompozīcijas uzdevums.

5. — 7. augusts
Norisinās pārrunas ar reflektantiem LMA MOODLE platformā videozvana veidā.

11. augustā plkst. 14.00
Rezultātu paziņošana Latvijas Mākslas akadēmijas mājaslapā un LAIS sistēmas profilā.

13.— 17. augusts 
Studiju līguma slēgšana (ņemot vērā situāciju, datumi var mainīties).

Uzmanību!

Visi konkursu izturējušie pretendenti pirms studiju līguma slēgšanas personiski uzrāda LMA Uzņemšanas komisijai dokumentu oriģinālus, un komisija pārliecinās par reflektantu norādītās informācijas atbilstību. LMA Uzņemšanas komisijas maldināšanas rezultātā pretendents tiek izslēgts no konkursa uz studiju vietām.

IESPĒJAMĀS STUDIJU VIRZIENU IZVĒLES

2020. / 2021. studiju gadā iespējams veikt vairākas izvēles konkursā uz studiju vietām (norādot prioritāti, izpildot visus noteiktos iestājpārbaudījumu uzdevumus):

  • Tekstilmākslas apakšnozare – Modes mākslas apakšnozare
  • Funkcionālais dizains – Metāla dizains – Vides māksla
  • Tēlniecības apakšnozare – Keramikas apakšnozare – Stikla mākslas apakšnozare
  • Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Tēlniecības, Keramikas, Stikla mākslas, Scenogrāfijas, Vizuālās komunikācijas, Kustība. Attēls. Skaņa., Funkcionālā dizaina, Vides mākslas, Modes mākslas, Metāla dizaina un Restaurācijas apakšnozare – Mākslas vēsture un teorija.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU UZDEVUMI 2020. / 2021. ST. G.

Veiksmīgai iestājpārbaudījumu uzdevumu iesniegšanai nepieciešams dators, interneta pieslēgums un videokamera.

STUDIJAS LMA LATGALES FILIĀLĒ

LMA Latgales filiālē 2020. / 2021. studiju gadā norisināsies uzņemšana bakalaura programmas glezniecības, grafikas, tēlniecības un restaurācijas specialitātēs. (Iestājpārbaudījumu laika grafiks un uzdevumi sakrīt ar grafiku Rīgā)

Ja rodas neskaidrības, jautā!

Inese Sirica
Bakalaura programmas direktore, docente, Dr. art.
Tel. +371 20261131 / +371 67221770
E-pasts: