Meklēt
Izvēlne

Docenta un lektora vēlēšanas

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA
IZSLUDINA KONKURSU UZ VAKANTĀM AKADĒMISKAJĀM AMATA VIETĀM

• 1 docenta amata vietu - vizuālajā mākslā, glezniecības specialitātē;
• 3 docenta amata vietas - vizuālajā mākslā, zīmēšanas specialitātē;
• 1 docenta amata vietu - vizuāli plastiskajā mākslā, keramikas specialitātē;
• 1 docenta amata vietu - vizuālajā mākslā, tekstilmākslas specialitātē;
• 1 docenta amata vietu - audio vizuālajā mēdiju mākslā, vizuālās komunikācijas specialitātē;
• 2 docenta amata vietas - dizainā, metāla dizaina specialitātē;
• 1 docenta amata vietu - mākslas zinātnē, vizuālās mākslas vēsturē un teorijas specialitātē;
• 1 docenta amata vietu - mākslas zinātnē, restaurācijas specialitātē;
• 1 docenta amata vietu- vizuāli plastiskajā mākslā, modes mākslas specialitātē.
LMA izsludina konkursu uz vakantajām LEKTORA amata vietām:
• 2 lektora amata vietas - audio vizuālajā mediju mākslā, scenogrāfijas specialitātē;
• 1 lektora amata vietu - vizuālajā mākslā, grafikas specialitātē;
• 1 lektora amata vietu - vizuālajā mākslā, tekstilmākslas specialitātē;
• 1 lektora amata vietu- dizainā, vides mākslas specialitātē;
• 1 lektora amata vietu - vizuāli plastiskajā mākslā, modes mākslas specialitātē.
Prasības:
 atbilstošas AL, LR MK noteikumiem Nr.391 (04.09.03. protokols Nr.41, 3.§)
 Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā)
no 2010. gada 5. jūlija līdz 28. jūlijam (darba dienās) no pulksten 11.00 līdz 15.00
Informācija pa tālruni: 6 7321892 vai www.lma.lv

Iesniedzamo dokumentu saraksts:
1) Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
2) CURRICULUM VITAE (dzīves un darba gājums);
3) pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi;
4) izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
5) pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
6) katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
7) izziņa par akadēmiskā mācību spēka plānoto darba slodzi 20.../20... studiju gadā;
8) pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus.
Pielikumā:
vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c.

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.