Meklēt
Izvēlne

Drīzumā noslēgsies Latvijas Mākslas akadēmijas saimniecības ēkas rekonstrukcija

Noslēgumam tuvojas Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā Latvijas Mākslas akadēmijas saimniecības ēkas rekonstrukcija, kas ļaus Mākslas akadēmijai gaidāmo 2012./2013. studiju gadu uzsākt, izmantojot jaunu, mūsdienīgu telpu piedāvātās iespējas. 

Beidzoties objekta būvniecības un iekārtošanas darbiem, 1948. gadā celtajā ēkā jau sākot no 2012. gada septembra būs pieejamas dažādām funkcijām piemērojamas mācību telpas, kas būtiski pilnveidos studiju procesa kvalitāti un radīs iedvesmojošu vidi izglītībai, profesionālajai izaugsmei, jaunu ideju radīšanai un īstenošanai.

Daļā ēkas paredzēts iekārtot studiju darbam ar attēlu digitālā vidē, ietverot gan statisku, gan kustīgu vizuālu materiālu. Studijā, kurā zināšanas papildināt varēs visu Mākslas akadēmijas nodaļu studenti, būs apgūstamas tehnoloģiju pamatzināšanas atbilstoši katras nodaļas specifikai, kā arī tiks piedāvāta programma tiem studentiem, kuri vēlēsies apgūt kādu virzienu padziļināti. Radošais darbs jaunajās telpās noritēs ciešā sasaistē ar konkrētiem uzdevumiem kompozīcijā. Ēkā atradīsies arī daudzfunkcionāla zāle starpdisciplinārām studijām. Īpašos gadījumos zālē būs skatāmas izstādes, notiks vietēja un starptautiska mēroga konferences, radošās darbnīcas un citi ar studijām saistīti pasākumi.

Projekta „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana” mērķis ir atbilstoši mūsdienu labākajai praksei modernizēt Latvijas Mākslas akadēmijas infrastruktūru un aprīkojumu, nodrošinot studiju iespējas arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Līdzās saimniecības ēkas rekonstrukcijai tiek pilnveidots arī Mākslas akadēmijas bibliotēkas aprīkojums un iegādātas jaunas iekārtas, piederumi un tehnoloģijas. Projekta īstenošana sniedz Mākslas akadēmijai iespēju arvien uzlabot studiju kvalitāti, turpinot piedāvāt konkurētspējīgu pasaules līmeņa izglītību mākslā, dizainā un mākslas zinātnē.

Saimniecības ēku, kas atrodas Mākslas akadēmijas centrālās mītnes pagalma pusē, Kalpaka bulvārī 13, veidos divus stāvus augsts apjoms. Telpu kopējā platība ir 549 m2, ko papildina izbūvēts ekspluatējams jumts 115 m2 platībā. Ieeja ēkā tiks nodrošināta pa slīpām plaknēm, kas padarīs būvi pieejamu arī personām ar funkcionāliem traucējumiem. Lai nodrošinātu studijām piemērotāko infrastruktūru, ēkā ir samērā liels stāvu augstums – līdz pieciem metriem. Savukārt, lai ēka nezaudētu savu vēsturisko veidolu, rekonstruētajā apjomā ir saglabātas vēsturiskās būves ķieģeļu sienas. Būvniecības procesā īpaša uzmanība pievērsta betonējamo virsmu kvalitātei un konstruktīvajam izpildījumam.

Saimniecības ēkas rekonstrukcijas gaitā ir veikta esošo pagalma tehnisko inženiertīklu pilna pārbaude. Saskaņā ar projektu pabeigta to rekonstrukcija un saimniecības ēka pievienota inženierkomunikācijām. Liels ieguldījums Mākslas akadēmijas ēku elektroapgādes uzlabošanā ir transformatoru apakšstacijas pārprojektēšana. 2012. gada vasarā veikta pāreja no trīsfāzu sprieguma 220V bez nulvada uz trīsfāzu spriegumu 380V ar nulvadu.

Kā žurnāla „Latvijas būvniecība” 2/2012 numurā raksta arhitektu biroja „SZK un partneri” arhitekts Andis Sīlis: „Renovācijas projektā izdevies rast veidu, kā, respektējot līdzās esošās vēsturiskās kvalitātes, radīt harmonisku un laikmetīgu pievienoto vērtību. Saimniecības ēkas arhitektoniskā risinājuma ideja balstīta uz kontekstuālisma un ilgtspējības principu, turklāt ar minimāliem līdzekļiem sasniedzot vizuāli efektīvu formas un funkcijas simbiozi.”

„Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas biedres – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Kultūras akadēmija un Latvijas Mākslas akadēmija – visas sekmīgi apgūst Eiropas Savienības fondu līdzekļus un īsteno vērienīgus projektus, kas nevainojami papildina Rīgas pilsētas kultūrainavu. Trīs minēto kultūras un mākslas augstskolu paveiktajam ir nozīmīga loma arī sabiedrībā plaši apspriestās augstākās izglītības studiju programmu novērtēšanas kontekstā. Varu tikai piekrist Latvijas prezidenta Andra Bērziņa teiktajam, ka Latvijā ir iespējams iegūt kvalitatīvu izglītību un studiju programmu līmenis mākslas augstskolās ir ļoti augsts. Pateicoties ciešajai sadarbībai ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un piesaistītajam Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumam, Mākslas akadēmija varēs turpināt pilnveidot studiju kvalitāti, saglabājot uzņemto kursu uz pastāvīgu attīstību un izglītības izcilību. Īpašu pateicību vēlos izteikt sadarbības partneriem – SIA „Abora”, SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa” un vienam no vadošajiem Latvijas arhitektiem Andim Sīlim – par Mākslas akadēmijas saimniecības ēkas rekonstrukcijā ieguldīto milzīgo darbu un enerģiju. Tieši pateicoties partneru entuziasmam un profesionalitātei, ēkas rekonstrukcija norit tik veiksmīgi un Rīgas pilsētvidē varēs ienākt mūsdienīga arhitektūra, kas organiski papildinās arhitekta Vilhelma Bokslafa 20. gadsimta sākumā projektēto vēsturisko Mākslas akadēmijas ēku,” saimniecības ēkas rekonstrukciju plašākā kontekstā vērtē Latvijas Mākslas akadēmijas rektors profesors Aleksejs Naumovs.

Projekts „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana” tiek īstenots darbības programmas 2007.- 2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1. prioritātē „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.2. pasākumā „Augstākās izglītības infrastruktūra”, 3.1.2.1. aktivitātes 3.1.2.1.1. apakšaktivitātē „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”.

Vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana” nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011 tika parakstīta 2010. gada 19. maijā, savukārt rekonstrukcijas ietvaros veicamie būvdarbi tika uzsākti 2011. gada jūnijā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 1 016 154,00 lati, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 863 730,00 latu (85% no projekta finansējuma), valsts budžeta finansējums 72 858,00 lati (7,17% no projekta finansējuma), cits publiskais finansējums - 79 566,00 lati (7,83% no projekta finansējuma).

LMA saimniecības ēkas rekonstrukcija Kalpaka bulvārī 13, Rīgā
Ģenerāluzņēmējs: SIA „Abora”
Arhitektūras projekts: SIA „SZK un partneri”
Konstrukcijas: SIA „MDK konstruktori”
Būvuzraudzība: SIA „Celtniecības kvalitātes aģentūra”
Darbuzņēmēji: SIA „Moduls Rīga” – EL un VS tīkli, SIA „Mehāniskās sistēmas” – ŪK, AVK, SIA „Arčers” – fasāžu sistēmu montāža
Apjoma fasādes – stikla alumīnija sistēmā Schueco FW 50+