Meklēt
Izvēlne

Informācija par projektu ''Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorijas attīstība''

2009. gada 10. februārī tika noslēgts līgums starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA) par projekta „Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorijas attīstība (tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts)" (TPK DITL) projekta nr.TPK/2.1.2.1.2/08/01/002 īstenošanu.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir sistemātiski apzināt, mērķtiecīgi attīstīt un pilnveidot LMA dizaina pētniecības kompetenci, sagatavot komercializācijas piedāvājumus un starptautisko patentu pieteikumus dizaina jomā.
Projekta vidējā termiņa mērķis ir stiprināt un veidot sadarbības partnerības ar dizaina izglītību, pētniecību un ražošanu Latvijā un pasaulē. Pilnveidot inovatīvu darbību (dizaina inovāciju) sekmējošu vidi un palielināt sabiedrības izpratni par dizaina inovāciju lomu tautsaimniecības attīstībā. Veicināt ar dizainu saistītu konsultāciju pakalpojumu (tirgus izpēte, dizaina vadība, dizaina stratēģija, dizaina audits) attīstību un pielietojumu Latvijā.
TPK DITL uzdevums ir apzināt uzņēmēju pieprasījumu pēc dizaina pētniecības rezultātiem, kā arī LMA iespējas sniegt dizaina pētniecības vai dizainparaugu izstrādes pakalpojumus atbilstoši uzņēmēju vajadzībām; sekmēt uzņēmēju un zinātnieku sadarbību, kas veicinātu privātā sektora finansējuma pieplūdumu DITL pētnieciskiem un dizainparaugu attīstības procesam.

Projekta galvenās aktivitātes:
1. Datu bāžu veidošana un uzturēšana par zinātniskās institūcijas kompetencēm;
2. Pētniecības darbu rezultātu komercializācijas piedāvājumu sagatavošana;
3. Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība un attīstība;
4. Uzņēmēju un zinātnieku sadarbības semināru, konferenču un/vai kontaktbiržu organizēšana;
5. Dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, tiešajās vizītēs, misijās un citos pasākumos ar mērķi veicināt pētījumu rezultātu komercializāciju;
6. Publiski pieejamas informācijas sniegšana par zinātniskās institūcijas kompetencēm un zināšanu, tehnoloģiju pārnesi;
7. Informatīvie pasākumi TPK darbības popularizēšanai.

TPK DITL projekta administrācija:
• projekta vadītāja Aija Freimane (MSc Kultūras menedžmentā City University London, humanitāro zinātņu MA un profesionālā kvalifikācija kā ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja);
• projektā piesaistītais jurists Māris Grudulis (Latvijas Universitātes doktorantūra; Universite de Poitiers (Francija); Maģistra grāds intelektuālā īpašuma tiesībās);
• grāmatvede Anna Maļinovska.
• Projekta vadītāja asistents tiek saskaņots ar LIAA.
Projekts tiek īstenots ar 80 - 60 % atbalsta finansējumu, no kuriem 80% ir ERAF un 15% Latvijas valsts budžeta finansējums.
Projekta īstenošanas laiks 2009. gada 10. janvāris līdz 2013.gada 31. decembris.