Meklēt
Izvēlne

Izsludināts konkurss Latvijas mākslas vēstures IV sējuma "Neoromantiskā modernisma periods" maketa dizainam

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts izsludina konkursu Latvijas mākslas vēstures IV sējuma „Neoromantiskā modernisma periods” maketa dizainam. Konkursa darbi jāiesniedz līdz 2013. gada 8. novembra plkst. 16.00.

LATVIJAS
MĀKSLAS VĒSTURES IV SĒJUMA
NEOROMANTISKĀ MODERNISMA PERIODS
MAKETA DIZAINS
KONKURSA
NOLIKUMS

1. Vispārīgā Informācija:
1.1. Konkursu organizē Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts (turpmāk LMA MVI)
1.2. Konkursa mērķis ir izstrādāt LMA MVI gatavotā vispārējās Latvijas mākslas vēstures IV sējuma maketa dizainu, kura pamatkoncepcija un formveide derētu arī  citu periodu sējumiem. Sējuma maketa dizainam jāatbilst akadēmisku izdevumu raksturam un jābūt arī pievilcīgam plašākam potenciālo interesentu lokam.
1.3. Konkurss ir atklāts, un konkursā var piedalīties ikviena juridiska vai fiziska persona.
1.4. Viens dalībnieks var iesniegt vairākus priekšlikumus, taču katrs piedāvājums jānoformē un jāiesniedz atsevišķi saskaņā ar nolikuma noteikumiem.
1.5. Darbu jāiesniedz elektroniskā formātā, dokumentiem pievienojot kontaktinformāciju.
1.6. Konkursa darbi jāiesniedz līdz 2013. gada 8. novembrim plkst. 16:00 Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūtā (adrese – Rīga, Akadēmijas laukums 1–160, e-pasts: art(abols)lza.lv">). Pēc noteiktā termiņa saņemtie konkursa darbi netiks pieņemti.
1.7. Konkursam iesniegtos materiālus atpakaļ neizsniedz.
1.8. Papildu paskaidrojumus par konkursa norisi var saņemt pa tālruni 67227852 vai e-pastu art(abols)lza.lv">.
1.9. Prasības par maketa dizainu:
        Dizains jāveido sējumam, kura apjoms ir  aptuveni 300 lappušu teksta un apt. 300   ilustrāciju. Tā ieteicamais izmērs – A4. Tā formātam jābūt vertikālam. Vākiem jābūt cietiem, papīrs un reprodukcijas nedrīkst būt glancētas. Ja vāka risinājumā tiek paredzēts kāds mākslas darbs vai tā fragments, tas ir jāizvēlas no grāmatā reproducējamiem un sējuma kopējam saturam atbilstošiem mākslas darbiem.
1.10. Tekstam jāparedz skaidri salasāms šrifts, vidējais katras lappuses teksta garums 3600 zīmju ar atstarpēm. Norādes ieteicams iekārtot katras lappuses apakšā.
1.11. Ilustrācijas var ievietot ielauzumos tekstā un uz atsevišķām lappusēm. Kategoriski nepieļaujams reprodukcijas izklājums pa divām lappusēm atvērumā. Ilustrāciju secībai jābūt iespējami pieskaņotai informācijas izklāsta secībai tekstā.
1.12. Veidojot maketa dizainu, jārēķinās, ka viens un tas pats dizains būs jālieto gan sējumam latviešu, gan sējumam angļu valodā.
1.13. Darbam ir jāpievieno īss dizaina koncepts.

2. Iesniegto dizaina priekšlikumu vērtēšana:
2.1. Konkursa darbus izvērtē LMA MVI komisija kopā ar pieaicināto LMA Grafikas katedras vadītāju. Konkursa komisijas sekretārs novērtēs katra iesniegtā darba atbilstību konkursa nolikuma prasībām;
2.2. Katrs komisijas loceklis piešķir punktus (maksimālais punktu skaits – 10). Katram darbam piešķirtais punktu skaits tiek summēts un dalīts ar vērtētāju skaitu;
2.3. Konkursa rezultātus publicēs LMA MVI mājas lapā.
2.4. Ar vislabāk novērtētā dizaina autoru tiks noslēgts līgums par maketa realizāciju un vienošanās par honorāru (2999 LVL), garantējot arī turpmāko darbu pie citu sējumu dizaina.
3. Konkursa vērtēšanas komisijas tiesības un pienākumi:
3.1. Konkursa komisija var lūgt paskaidrojumus darba autoram par iesniegto piedāvājumu, ja tas ir nepieciešams;
3.2. Konkursa komisijai ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus un izsludināt jaunu konkursu;

4. Konkursa noslēgums un līguma sagatavošana:
4.1. Pēc konkursa uzvarētāja noskaidrošanas konkursa izsludinātājs slēdz līgumu ar dizaina autoru. Sagatavotais līgums tiks saskaņots ar līguma slēdzēju un stāsies spēkā pēc tā parakstīšanas;
4.2. Dizaina autors tālāk saskaņo darbu pie reālā maketa ar sējuma autoriem  un redaktoriem.

5. Informatīvs pielikums (tiks nosūtīts interesentiem pēc pieprasījuma uz e-adresi art(abols)lza.lv">):
5.1. Sējuma teksta pamatstruktūra (sadalījums pa nodaļām, apakšnodaļām, pielikumu saraksts), sējuma pirmajās lapās nepieciešamā informācija;
5.2. Teksta paraugi, kas ļauj iepazīties ar izklāsta un atsauču raksturu.
5.3. Informācija par interneta vietni "Latvijas mākslas vēsture", kur atrodas svarīgāko mākslas darbu reprodukcijas.
5.4. Latvijas vispārējās mākslas vēstures sadalījums pa sējumiem:
I sējums
Akmens, bronzas un dzelzs laikmetu māksla. 8500 pr. Kr. – 800
Viduslaiki. 800 – 16. gs. pirmā trešdaļa

II sējums
Klasisko elementu periods. 1561–1680
Baroka un rokoko periods. 1680–1780

III sējums
Klasicisma un romantisma periods. 1780–1840
Historisma un reālisma periods. 1840–1890

IV sējums
Neoromantiskā modernisma periods. 1890–1915

V sējums
Klasiskā modernisma un jaunreālisma periods. 1915–1940

VI sējums
Divu pirmo okupāciju posms. 1940–1945
Socreālisma un diasporas mākslas periods. 1945–1985

VII sējums
Vēlīna modernisma un postmodernisma posms. 1985–2015