Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ LMA PADOMES LOCEKĻU AMATIEM

Kultūras ministrija (reģ.Nr. 90000042963) izsludina konkursu uz Ministra kabineta virzītu Latvijas Mākslas akadēmijas padomes locekļu amatiem (2 (divas) amata vietas uz četriem gadiem)

Kandidātiem izvirzītās prasības ir:

 • atbilstība Augstskolu likuma 14.1 panta desmitajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā noteiktajām prasībām,
 • augstākā izglītība, kas atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai ir iegūta augstākajā izglītības pakāpē (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību),
 • nevainojama reputācija,
 • ne mazāk kā 5 gadu darba pieredze organizācijas vadībā vai citā vadošā amatā,
 • praktiskā darba pieredze organizācijas stratēģiskajā vai pārvaldības procesu vadībā,
 • profesionālā pieredze finanšu vadībā un auditā, risku vadībā un iekšējās kontroles sistēmā, kā arī starptautiskajā sadarbībā,
 • vadības pieredze sadarbības tīklu veidošanā, tostarp augstākās izglītības un darba tirgus sadarbībā, komandas un iesaistīto pušu vadībā, kā arī pārmaiņu vadības pieredze,
 • izpratne par augstākās izglītības un zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē,
 • izpratne, kas nepieciešama augstskolas stratēģiskajai vadībai,
 • prezentācijas prasmes (pielietojot digitālās tehnoloģijas),
 • komunikācijas un argumentācijas prasmes,
 • angļu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenī) augstskolas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā.

Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem un pieteikšanās kārtību pieejama KM tīmekļvietnes sadaļā “Vakances”

Mēneša atlīdzība: 1 130 eiro  pirms nodokļu nomaksas (padomes locekļu amata atlīdzība tiek noteikta saskaņā ar Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas akadēmiskā personāla vidējo atalgojuma līmeni — padomes locekļa mēneša atalgojumu pielīdzina iepriekšējā gada akadēmiskā personāla vidējā līmeņa atalgojumam atbilstoši Augstskolu likuma 14.1 panta sešpadsmitās daļas noteiktajam).

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:
1.    fiziskas personas apliecinājumu par piekrišanu dalībai atlasē, ja pieteikumu iesniedz sabiedrības pārstāvis (fiziska persona, publiskas, nevalstiskas, privāta sektora, kā arī Augstskolu likumā noteiktā sabiedrības virzīta kandidāta institūcija vai organizācija);
2.    motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam:
2.1.    iekļaut informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās un vadības pieredzes esamību, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, atlases komisija uzskata, ka kandidātam nav šādas pieredzes);
2.2.    iekļaut apliecinājumu atbilstībai Augstskolu likuma 14.1 panta desmitajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā noteiktajām prasībām.
3.    kandidāta dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā lūdzam norādīt pašvērtējumu par latviešu valodas un angļu valodas zināšanu līmeni, kā arī kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa numuru);
4.    kandidāta augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Kandidātiem/-ēm līdz 2022.gada 2.janvārim jānosūta pieteikums elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz Kultūras ministrijas elektroniskā pasta adresi , vai izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamo e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei” ar norādi „Pieteikums uz Latvijas Mākslas akadēmijas padomes locekļu amatu”.

Informējam, ka atlase noritēs 3 kārtās šādi:

 • 1.kārtā notiks kandidātu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
 • 2.kārtā iekļuvušie kandidāti tiks aicināti uz interviju, kuras laikā atlases komisija padziļināti novērtēs kandidāta atbilstību darbam Latvijas Mākslas akadēmijas padomē, kā arī kandidātiem, kuri tiks virzīti 2.kārtai, atlases komisija lūgs iesniegt redzējumu prezentācijas formā par augstākās izglītības un zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē, kā arī par Latvijas Mākslas akadēmijas darbības prioritātēm;
 • 3.kārtā iekļuvušajiem kandidātiem tiks vērtētas kompetences noteiktajās darba pieredzes jomās.

Komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs (ar balsstiesībām):
Uldis Zariņš, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks kultūrpolitikas jautājumos;

Komisijas priekšsēdētāja vietniece (ar balsstiesībām):
Iluta Treija, Kultūras ministrijas Nozaru politikas nodaļas vadītāja;

Komisijas locekļi (ar balsstiesībām):
Dace Jansone, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā;
Agnese Zute, Kultūras ministrijas Personāla nodaļas vadītāja;
Lolita Rūsiņa, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta eksperte;
Tālavs Jundzis, Latvijas Zinātņu akadēmijas deleģēts pārstāvis;
neatkarīgie eksperti augstskolas attīstības stratēģijas jautājumos un stratēģiskās specializācijas jomās (ar balsstiesībām):
Dace Bluķe, biedrības „Latvijas Radošo savienību padome” deleģēta pārstāve;
Haralds Matulis, biedrības „Latvijas Radošo savienību padome” deleģēts pārstāvis;
Inga Brūvere, biedrības „Latvijas Radošo savienību padome” deleģēta pārstāve;
Māra Lāce, biedrības „Laiks kultūrai” deleģēta pārstāve;
Rita Logina, Rīgas valstspilsētas pašvaldības un Rīgas plānošanas reģiona administrācijas kopīgi deleģēta pārstāve;

padomdevēji (neatkarīgie novērotāji un eksperti) (bez balsstiesībām):
Anna Paula Veidemane, Latvijas Kultūras akadēmijas studējošo pašpārvaldes deleģēta pārstāve;
Ieva Viese-Vigula, Latvijas Mākslas akadēmijas studējošo pašpārvaldes deleģēta pārstāve;
Agnija Birule, biedrības „Sabiedrība par atklātību – Delna” deleģēta pārstāve;
Dace Jurka, Nacionālās kultūras padomes deleģēta pārstāve;
Ance Skopane, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studējošo pašpārvaldes deleģēta pārstāve.

Kultūras ministrija informē, ka kandidātu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu kandidātu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Kandidātu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.