Meklēt
Izvēlne

Izsludināts konkurss uz vakantajām amata vietām

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām akadēmiskajām amata vietām. Vakantas divas docenta un trīs lektora amata vietas.

LMA izsludina konkursu uz vakantajām DOCENTA amata vietām:
• vienu docenta amata vietu – vizuālajā mākslā, Zīmēšanas apakšnozarē;
• vienu docenta amata vietu – vizuāli plastiskajā mākslā, Stikla mākslas apakšnozarē.

LMA izsludina konkursu uz vakantajām LEKTORA amata vietām:
• vienu lektora amata vietu – vizuālajā mākslā, Zīmēšanas apakšnozarē;
• divām lektora amata vietām – audio-vizuālajā mediju mākslā, KAS (kustība, animācija, skaņa) apakšnozarē.

Prasības:
- atbilstošas AL, LR MK noteikumiem Nr. 391 (04.09.03. protokols Nr. 41, 3.§);
- Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā) no 2014. gada 20. janvāra līdz 3. februārim (darba dienās) no plkst. 11.00 līdz 15.30.

Sīkāka informācija pieejama, zvanot pa tālruni +371 67321892.
Latvijas Mākslas akadēmijas 2014. gada 14. janvāra Senāta lēmums, protokols Nr. 3.

Iesniedzamo dokumentu saraksts:
1) Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
2) CURRICULUM VITAE (dzīves un darba gājums);
3) pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi;
4) izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
5) pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
6) katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
7) pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas – kursu aprakstus.
Pielikumā: vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c.
Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.

Informācija un formas, kas noderēs gatavojot pieteikumu: