Meklēt
Izvēlne

Konkurss ESF mērķstipendiju piešķiršanai LMA doktorantiem

No 2011. gada 1. līdz 29. jūlijam (ieskaitot) LMA doktoranti varēs pieteikties Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijām doktorantiem projekta nr. 2009/0158/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/014 „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmas īstenošanai" ietvaros.

2011./2012. akadēmiskā mācību gada konkursa kārtā būs pieejamas:
• 3 stipendijas 3. kursa doktorantiem, zinātnisko grādu pretendentiem (ikmēneša stipendija 800,-LVL apmērā);
• 5 stipendijas 1. un 2.kursa doktorantiem (ikmēneša stipendija 450,- LVL apmērā).

Pretendenta pieteikuma sagatavošana:
Stipendijām var pieteikties, aizpildot stipendijas pretendenta projekta pieteikumu atbilstoši EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA MĒRĶSTIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS NOLIKUMU" (turpmāk - Nolikums) Dokumentācija, kas ir saistīta ar mērķstipendiju piešķiršanas kārtību, atrodama www.lma.lv > http://www.lma.lv/index.php?parent=753

Pretendentam atbilstoši Nolikumam stipendijas pieteikumā jāietver:
• Iesniegums (1. pielikums);
• Dzīves un darba gājums (CV) (2. pielikums);
• Motivācijas vēstule;
• Pārskats par doktora studijās veikto (3. pielikums) un plānoto (4. pielikums) pētniecības darbu. Pārskatā jāietver darba plāns līdz grāda iegūšanai un kārtējam gadam;
• Promocijas darba vadītāja rekomendācijas vēstule ar pamatotu doktoranta līdzšinējā darba vērtējumu

Pretendentam atbilstoši nolikumam jāsagatavo attiecīgās veidlapas, 2 eksemplāros. Lapām jābūt numurētām, cauršūtām ievietotām vienā aizlīmētā aploksnē ar norādi -
„ESF Projekta nr. 2009/0158/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/014 „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmas īstenošanai„ mērķstipendiju piešķiršanas konkursam 2011./2012.".
Pieteikums jāiesniedz LMA Projektu daļā, 1. kab. Laurai Ozolai
Projektu daļas apmeklētāju pieņemšanas laiki pieteikumu iesniegšanai:
• Otrdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00
• Trešdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00
• Ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00

Adrese:
Latvijas Mākslas akadēmija,
LMA Projektu daļa 1.kabinets,
Kalpaka bulvāris 13,
Rīga, LV-1867

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pie projekta vadītājas Lauras Ozolas:
Mob: 29995067, e-pasts: LMA 1. kabinets.