Meklēt
Izvēlne

Latvijas Nacionālā bibliotēka saņem Valda Villeruša dāvinājumu

2015. gada 13. maijā parakstīts līgums par Latvijas Mākslas akadēmijas profesora, grafiķa un grāmatu mākslinieka Valda Villeruša latviešu seniespiedumu krājuma dāvinājuma nodošanu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB).

Dāvinājums ir ļoti vērtīgs un nozīmīgs gan LNB, gan ikvienam lasītājam, kura studiju un pētniecības darbs saistās ar seno tekstu izpēti,  jo papildina nacionālā krājuma daļu ar izdevumiem, kuri līdz šim vēl nebija bibliotēkas krājumā. Dāvinājumu veido aptuveni 1000 latviešu iespieddarbu, pārsvarā līdz 1855. gadam izdoti reti izdevumi – grāmatas un vienlapas (paziņojumi, rīkojumi, veltījuma dzejoļi u.c.), kā arī vairāki 17. gs. izdevumi (piemēram, Georga Manceļa „Lettus” (1638) un „Phraseologia Lettica” (1638)). Šobrīd norit iespieddarbu kataloģizēšana.

LNB ar Valdi Villerušu sadarbojas kopš 20. gs. 70. gadiem, kad LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā tika uzsākts darbs pie kopkataloga „Seniespiedumi latviešu valodā. 1525–1855” sastādīšanas un ekspozīcijas „Latviešu grāmatniecības vēsture” veidošanas (Valdis Villerušs – viens no izstādes māksliniekiem). Visus šos gadus profesora izcilais krājums bija pieejams bibliotēkas darbiniekiem seniespiedumu izpētes un bibliografēšanas vajadzībām. Sabiedrība, bet jo īpaši Latvijas grāmatzinātnieki, no publikācijām un lekcijām Villerušu pazīst arī kā mūsdienu kompetentāko grāmatu mākslas vēsturnieku. 

Nākotnē tiek plānots Valda Villeruša bagātīgo krājumu atspoguļot īpaši tam veltītā izstādē.

Latvijas Nacionālā bibliotēka izsaka sirsnīgu pateicību Valdim Villerušam un cer uz lielisku sadarbību arī turpmāk!