Meklēt
Izvēlne

LMA AICINA STUDENTUS PIETEIKTIES ATBALSTA STIPENDIJAI, LĪDZ 8/03/21

No 2021. gada 23. februāra līdz 8. martam (plkst. 17.00) visi valsts budžeta sekmīgie studenti bakalaura un maģistra studiju programmās aicināti iesniegt iesniegumus atbalsta stipendijas, (Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanas) saņemšanai. 

Stipendijas apmērs 200 EUR mēnesī (turpmāk – Atbalsta stipendija).

Iesniegums un dokumenti jāiesniedz elektroniski:

Iesnieguma veidlapa ir pievienota failā (zemāk) vai to ir iespējams saņemt  9. un 22. telpā.

 • Uz Atbalsta stipendiju var pretendēt nolikuma “Par stipendiju piešķiršanu”  1. un 2. punktā norādītie studējošie (1. Studējošie, kuri uzņemti Latvijas Mākslas akadēmijā (turpmāk tekstā – LMA) konkursa kārtībā, un studē valsts finansētajās studiju vietās stipendiju saņem no LMA stipendiju fonda, kuru izveido no valsts budžeta līdzekļiem – no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem. 2. Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt šo noteikumu 1. punktā minētais studējošais, kurš sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu. (Studējošajam nedrīkst būt studiju parādi arī iepriekšējos studiju kursos.), kuriem Covid-19 radīto ekonomisko seku dēļ uz pieteikuma iesniegšanas dienu ir samazinājušies ienākumi un kuri nesaņem nekādu valsts sociālo pabalstu, kas paredzēts Covid – 19 radīto ekonomisko seku mazināšanai.
 • Uz Atbalsta stipendiju var pretendēt studējošais, kurš nesaņem minimālo ikmēneša stipendiju.
 • Atbalsta stipendiju piešķir uz konkrētu periodu – 2020./2021. mācību gadā: 2021. gada pavasaris (februāris, marts, aprīlis, maijs, jūnijs) [..].
 • Lai saņemtu Atbalsta stipendiju, studējošais iesniedz LMA Stipendiju piešķiršanas komisijai iesniegumu (iesnieguma forma zemāk) un pievieno dokumentus, kas apliecina pieteikumā norādītos datus:

  1) dokumentus, kas apliecina, ka Studējošajam kopš 2020. gada marta līdz iesnieguma iesniegšanai ir samazinājušies ienākumi (izziņu no VSAA, VID un citus dokumentus, kas apliecina ienākumu samazinājumu);

  2) VSAA vai citas kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu, ka studējošais nesaņem nekādu valsts sociālo pabalstu, kas paredzēts Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai;

  3) Stipendiju piešķiršanas komisijai ir tiesības pieprasīt no Studējošā papildus dokumentus, ja tas nepieciešams, lai pārliecinātos par atbilstību Atbalsta stipendijas saņemšanai.¹
  ¹izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmas sadaļas “Pārskati”, apakšsadaļas “Par nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas” atbilstošu pārskatu par periodu, kas nav mazāks par 12 mēnešiem;
  Darba devēju aprēķinātās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vai Darba devēju aprēķināto ienākumu apjoms mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijās, vai citu VID izziņu/ pārskatu, kas apliecina kritēriju izpildi.