Meklēt
Izvēlne

LMA IZSLUDINA ATKLĀTU DOKTORANTU GRANTU KONKURSU

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina atklātu doktorantu grantu konkursu, kura mērķis ir nodrošināt atalgojumu Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem par pētniecības vai studiju darba veikšanu augstskolā, kas saistīta ar promocijas/ kvalifikācijas darba izstrādi.

Doktorantu grantu konkurss tiek īstenots ESF projekta “Akadēmiskā personāla attīstība – doktorantu grantu pieejas aprobācija un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaiste Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā” Nr. 8.2.2.0/20/I/002 ietvaros.

Granta apjoms: 809.13 EUR bruto mēnesī¹

Granta saņemšanas periods: 18 – 20 mēneši sākot no līguma parakstīšanas brīža

Darba slodze: 50% apmērā no pilnas darba slodzes.

Papildus granta saņēmējs var pretendēt uz finansējumu līdz 400 EUR mēnesī pētniecībai nepieciešamo materiālu (piemēram, grāmatu) iegādei, tehnoloģiju tiesību aizsardzības un ārpakalpojumu izmaksu segšanai, publicitātes, zinātniskās diskusijas (konferenču) un tīklošanās pasākumu, tai skaitā komandējumu, konferenču dalības maksu segšanai.

Saskaņā ar MK not. Nr. 25² punktu 39.3. granta saņēmējam ir jāiesaistās papildus darbā vismaz 25% apmērā no pilnas darba slodzes citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības, attīstības vai citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā, tostarp, docētāja darbā.

Prasības pretendentiem:

 • LMA doktorantūras studiju programmu doktorants vai zinātniskā grāda pretendents³;
 • Motivācija un vēlme iekļauties augstskolas akadēmiskajā/ pētnieku kopienā;
 • Pozitīva rekomendācija no doktora darba vadītāja par pētījuma nozīmi augstskolas pētniecības attīstības kontekstā;
 • Angļu valodas zināšanas C1 līmenī.

Par priekšrocību tiks uzskatīts, ja 

 • Pretendents plāno iesniegt promocijas/ kvalifikācijas darbu publiskai aizstāvēšanai un iegūt doktora grādu līdz 2023. gada 30. novembrim;
 • Pretendenta promocijas darba vadītājs ir starptautiska pētniecības projekta vadītājs vai no ārvalstīm;
 • Pretendents ir publicējis vismaz 1 (vienu) ar promocijas darba tēmu saistītu zinātnisku publikāciju starptautiskā zinātnisko publikāciju izdevumā;
 • Pretendenta doktora disertācijas tēma un zinātniskās pētniecības intereses sakrīt ar tēmām kādā no augstskolas uzsāktajiem pētniecības projektiem;
 • Pretendentam ir iepriekšēja pieredze akadēmiskajā darbā.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Pieteikuma veidlapa doktorantūras grantam (1.pielikums)
 2. Dzīves gājums (CV Europass formātā)
 3. Motivācijas vēstule
 4. Promocijas darba vadītāja rekomendācijas vēstule
 5. Promocijas darba vadītāja apstiprināts doktoranta darba plāns (2.pielikums)
 6. Citi dokumenti, kas apliecina atbilstību konkursa prasībām.

Pieteikumu konkursam jāsūta LMA doktorantūras programmas studiju vadītājai Agita Gritānei uz e-pastu: .

Konkursa pieteikumu reģistrācija tiek uzsākta ar šī sludinājuma publicēšanas brīdi. Lēmumu par pirmajiem granta saņēmējiem plānots pieņemt līdz 2022. gada 10. janvārim. 

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 8.panta pirmo daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Mākslas akadēmija.

¹Kopējā projektā pieejamā summa katram doktorantam ir 1000 EUR mēnesī, t.sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

²Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

³Saskaņā ar konkursa nolikumu grantam var pieteikties pirmā, otrā vai trešā gada doktoranti, kā arī zinātniskā grāda pretendenti, kas ir jau pabeiguši mācības doktora studiju programmā, un gatavo disertāciju iesniegšanai Promocijas padomē. Grantam nevar pieteikties doktoranti, kuri jau ir saņēmuši vai turpina saņemt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" 1.kārtas projektu (JVLMA) un 2. kārtas projektu piešķirto atbalstu (LKA, LMA) doktorantu iesaistei akadēmiskajā darbā. Tāpat grantam nevar pieteikties doktoranti, kuriem ir akadēmiskie parādi vai kuri atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā.