Meklēt
Izvēlne

LMA UZLABOJUSI MATERIĀLI TEHNISKO BĀZI

2020. gada nogalē Latvijas Mākslas akadēmijai tika piešķirts finansējums no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", attālināto mācību procesu un klātienes studiju nodrošināšanai, ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteiktos pasākumus.

2020./2021. studiju gada sākumā Covid-19 vīrusa izplatības dēļ un, ņemot vērā MK noteikumus“ par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, LMA bija spiesta pilnībā pārplānot telpu un studiju procesa organizāciju un veikt papildu ieguldījumus tā nodrošināšanā.  Materiāltehniskais aprīkojums attālinātu studiju procesa nodrošināšanai tika veikts LMA telpās - Kalpaka bulvārī 13, Kronvalda bulvāri 4 un Avotu iela 36a, Rīgā.

Pateicoties saņemtajam finansējumam, ir iepirkts video konferenču sistēmas komplekti un gaismas aprīkojums, kurš uzstādīts LMA telpās, un nodrošina tiešsaistes lekciju, attālinātu semināru un konferenču sesijas, jautājumu un atbilžu platformas izmantošanu lekcijas laikā, kā arī lekcijas ieraksta funkcijas veikšanu. 

Iegādātais serveris uzglabās visas augšuplādētās tiešsaistes lekcijas, lai studenti spētu tās noskatīties atkārtoti pēc nepieciešamības, kas ir vitāli svarīgi, lai studiju process būtu pieejams un salāgojams ar studenta dienas grafiku un dinamiku ārkārtas situācijas laikā.

LMA ir ieviesta e-studiju vide – Moodle, kura nodrošina studentiem piekļuvi visiem studiju materiāliem vienotā platformā. Lai atbalstītu studentus un pasniedzējus šīs e-studiju vides lietošanā, ir veikta studiju metodiķu apmācība.

Iegādāta papildu datortehnika un citas studiju procesā nepieciešamās elektroniskās ierīces, programmatūras, datubāžu licences, skeneri un kameras.

Daļa finansējuma nodrošina pagaidu telpu Kronvalda bulvārī 4, Rīgā izmantošanu un nepieciešamo aprīkojumu studiju vajadzībām.

Iegādātais materiāltehniskais aprīkojums nodrošina nepārtrauktību studiju procesā un palīdz saglabāt LMA studiju kvalitāti.