Meklēt
Izvēlne

Paziņojums par stipendijām

No 2011. gada 17. janvāra līdz 7. februārim visiem valsts budžeta sekmīgiem studentiem, kas vēlas piedalīties konkursā uz valsts stipendijām, jāiesniedz - IESNIEGUMS (jāaizpilda veidlapa) stipendijas saņemšanai.

Iesniegumi jāiesniedz
• Bakalaura programmas studentiem - Studiju daļā (9. telpā)
• Maģistra programmas studentiem - Maģistrantūrā (21. telpā)
• Doktora programmas studentiem - Mākslas zin. katedrā (5. telpā, as. prof. L.Bremšai)


IESNIEGUMA veidlapas var saņemt 9. un 21. telpā
vai izdrukāt no LMA mājas lapas www.lma.lv studentiem stipendijas
Stipendiju konkursam tiek vērtēti pēdējās sesijas rezultāti (STUDĒJOŠAJAM NEDRĪKST BŪT NENOKĀRTOTI AKADĒMISKIE PARĀDI NO IEPRIEKŠĒJIEM STUDIJU GADIEM)!

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām" no 24.08.2004. ir veikti grozījumi (MK 02.06.2009. not. Nr.511):
Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētais studējošais, kurš noteiktajā termiņā ir sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus un ieguvis attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu. Prioritāte stipendijas saņemšanā, ievērojot noteikto secību, ir studējošajam, ja:
1) studējošais ir invalīds, bārenis vai palicis bez vecāku gādības (jāuzrāda apliecība vai izziņa);
2) stipendiju konkursa norises laikā studējošā ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība (turpmāk - ģimene), ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
3) studējošais ir no ģimenes, kurā audzina trīs vai vairāk bērnu (bērni līdz 18 gadiem; vai brālis vai māsa ir pilna laika (dienas) valsts budžeta programmā studējošais);
4) studējošā ģimenē ir bērni (bērni līdz 18 gadiem vai bērns ir pilna laika (dienas) valsts budžeta programmā studējošais).
Ja uz studējošo attiecas kāda no prioritātēm stipendijas saņemšanai, tad IESNIEGUMAM STIPENDIJAS SAŅEMŠANAI obligāti jābūt pievienotiem dokumentiem (dokumentu kopijām )vai derīgām izziņai/ām, kas apliecina šo prioritāti.
Ja stipendija tiek piešķirta pamatojoties uz izziņu par trūcīgās ģimenes statusu, tad tā tiek piešķirta līdz tam datumam (semestra ietvaros), līdz kuram ģimenei ir piešķirts šis statuss.