Meklēt
Izvēlne

VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMU KULTŪRĀ ĪSTENOS 5 AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS MANTOJUMA INSTITŪCIJAS

Kultūras ministrijas (KM) valsts pētījumu programmu “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” (valsts pētījumu programma) no 2023.- 2026. gadam īstenos Latvijas Kultūras akadēmija (LKA), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA), Latvijas Mākslas akadēmija (LMA), Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI). Tas noskaidrots atklātā projektu pieteikumu konkursā, ko organizēja Latvijas Zinātnes padome, piesaistot augsta līmeņa starptautiskos ekspertus.

Starptautisko ekspertu vērtējumā apstiprināts projekta pieteikums “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai.” To īsteno pētniecības konsorcijs, ko veido piecas zinātniskās, izglītības un kultūras mantojuma institūcijas – LKA kā projekta iesniedzējs, un projekta sadarbības partneri – JVLMA, LMA, LNB un LU LFMI.

Valsts pētījumu programmas mērķis ir radīt starpdisciplinārā pieejā balstītas jaunas zināšanas šādās jomās:

  • izturētspējas izpausmes kultūras un radošās ekosistēmas aktuālajos procesos, īpaši izgaismojot kultūras piedāvājuma un pieejamības dinamiku klātienes un digitālajā vidē, kā arī sektora nodarbinātības un izglītības procesi;
  • vēsturisko procesu izpēte, īpaši izvērtējot padomju periodu, lai izprastu pašreizējo kultūras un mākslas situāciju;
  • sociālās un ekonomiskās ietekmes izpausmes sabiedrības ilgtspējīgas attīstības kontekstā.

Jaunās zināšanas tiks izteiktas 76 zinātniskās publikācijās, 8 monogrāfijās, 77 starptautiskās konferencēs, jaunos promocijas un maģistra darbos, integrētas visu līmeņu kultūrizglītības programmās. Programmas ietvaros tiks izstrādāti 6 rīcībpolitikas ziņojumi, nodrošinot zināšanu pārnesi un iekļaujošu zinātnieku dialogu ar kultūras un radošo sektoru, stiprinot tā pašapziņu un izturētspēju.

Programma paredz trīs pētījumu virzienus:

  • Latvijas kultūras un radošo nozaru* aktuālās attīstības tendences, tajā skaitā: kultūras piedāvājuma pieejamība Latvijas iedzīvotājiem, publiskā un privātā sektora loma un mijiedarbība kultūras piedāvājuma veidošanā, nodarbinātības un ieņēmumu gūšanas modeļi kultūras un radošajās nozarēs, kā arī visu līmeņu izglītības piedāvājuma atbilstība darba tirgus pieprasījumam un tā attīstībai. Plānots pētīt arī digitālo tehnoloģiju ietekmi uz kultūras patēriņa paradumiem, kultūras satura radīšanas un izplatīšanas procesiem un ieņēmumu gūšanu no radošās darbības.
  • attīstīt zināšanu bāzi par Latvijas kultūras un radošajām nozarēm nozīmīgiem vēsturiskajiem procesiem, tostarp padomju okupācijas gadu norisēm kultūras jomā ar paliekošu ietekmi uz mūsdienu kultūru.
  • Attīstīt kultūras un radošo nozaru sociālās un ekonomiskās ietekmes novērtējuma pieejas. Īpaši tas attieksies uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti – labbūtību, veselību, izglītību un sociālo iekļaušanos, vidi un klimatu, un inovācijām.

Programmas īstenošanā iesaistīsies zinātniskais un akadēmiskais personāls, studējošie, tostarp doktora grāda pretendenti, jaunie zinātnieki un diasporas zinātnieki. Tā sniegs iespēju veidot konkurētspējīgas zinātnieku grupas un to sadarbību ar kultūras un radošajām nozarēm, attīstīt fundamentālās un lietišķās pētniecības metodes, stiprināt izglītības procesus, iekļaujot pētniecību mākslu un kultūras augstākās izglītības studiju procesā, īpaši doktorantūrā. Programma veicinās sadarbības attīstību pētniecībā, iesaistoties starptautiskajos sadarbības tīklos un konsorcijos.

Plānots, ka programmas ietvaros tiks attīstīts cilvēkkapitāls humanitārajās, mākslu un sociālajās zinātnēs. Iegūtie zinātniskie pētījumu rezultāti sniegs atbalstu kultūrpolitikas īstenošanā, veicinot sabiedrības izpratni par kultūras un radošo nozaru aktuālajiem procesiem, vēsturi un pētniecības lomu sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā. Sasniedzamie rezultāti ir saistīti ar datu kopu sagatavošanu kultūrpolitikas plānošanai un īstenošanai, studiju programmu attīstītību, sagatavotiem pieteikumiem starptautiskiem pētniecības projektiem, kā arī publicētiem oriģināliem zinātniskiem rakstiem Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos.

Programmas kopējais finansējums četriem gadiem ir 1 433 800 eiro, kas iever projekta īstenošanu un programmas administrēšanu. Projekta īstenošanas ilgums ir 36 mēneši.

Programma ir izveidota sadarbībā ar Nacionālo kultūras padomi, kas ir programmas stratēģiskās vadības padome. Programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.


*literatūras, mūzikas, teātra un dejas mākslas, vizuālās mākslas, dizaina, arhitektūras, audiovizuālās un filmu mākslas, starpdisciplināro radošo izpausmju un kultūras mantojuma nozaru, tostarp tradicionālās kultūras un amata prasmju.

Informāciju sagatavoja Kultūras ministrija