Meklēt
Izvēlne

Uzņemšana doktora studijās

Pieteikšanās doktorantūras studijām būs atvērta no 1. maija (plkst.12.00 pēc LV laika) līdz 10. jūlijam (plkst.23.59 pēc LV laika). Pieteikšanās notiks elektroniski, aizpildot tiešsaistes pieteikšanās formu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus LMA e-studiju vidē www.apply.lma.lv. 

Pieteikties studijām

Uzņemšanas noteikumi Zinātniskās doktorantūras programmai 

Iesniedzamie dokumenti:

  1. Pases vai ID kopija;
  2. Maģistra augstākās izglītības diploma un sekmju izraksta (diploma pielikums) kopija;
  3. Doktora darba projekta pieteikums – teksts (ap 40 000 rakstu zīmēm jeb 20 – 22 lappusēm (nosacīti 1 lpp. – 1800 zīmes ar atstarpēm) ar ieskatu pieteiktajā disertācijas tēmas problemātikā,;
  4. Zinātnisko darbu un publikāciju saraksts (ja tādi ir);
  5. CV (norādot arī vidējo izglītību);
  6. Rekomendācijas vēstule (ja tāda ir);
  7. Maksājuma uzdevums par pieteikuma reģistrāciju.

Maksājuma rekvizīti
Latvijas Mākslas akadēmija 
Kalpaka bulv.13, Rīga, LV–1050
Reģ. nr. 90000029965
CITADELE PARXLV22
konts LV78PARX0002240530003; Kods 21351
Maksājuma dokumentā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: "21351  EKK, Reģistrācijas maksa par (reflektanta) vārds, uzvārds, personas kods"

Pieteikumu izvērtēšana, intervijas no 10.07.2024. līdz 18.07.2024.
Par intervijas laiku, norisi un formātu paziņos vēlāk.

Uzņemšanas rezultātu paziņošana – 23.07.2024. plkst.14.00.
Rezultātus paziņos, publicējot tos LMA informatīvajā sistēmā LAIS, reflektanta profilā.

Studiju līgumu slēgšana – 25.07.2024 un 26.07.2024 LMA, Kalpaka bulvārī 13.

Ierodoties uz līgumu slēgšanu, reflektants iesniedz 3 fotogrāfijas dokumentiem (3x4 cm). Kā arī uzrāda atbildīgajam LMA Uzņemšanas komisijas darbiniekam visu iesniegto dokumentu oriģinālus, kurš pārliecinās par sniegtās informācijas atbilstību elektroniski iesniegtajiem dokumentiem.

Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka LMA Uzņemšanas komisija tikusi maldināta – elektroniski iesniegto dokumentu neatbilstība dokumentu oriģināliem, tad reflektants tiek izslēgta no konkursa uz studijām Latvijas Mākslas akadēmijā.

Kontakti