Meklēt
Izvēlne

LMA 4. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE "KOGNITĪVO PROCESU IZPĒTE ARHITEKTŪRĀ UN MĀKSLĀ"

No 13.  līdz 14. jūnijam Latvijas Mākslas akadēmijas Jaunajā korpusā (K-2) norisināsies Latvijas Mākslas akadēmijas Doktorantūras programmas rīkotā ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference, kas gan klātienē gan tiešsaistē būs veltīta izziņas procesa daudzdimensionālās dabas studijām. Ar kopējo nosaukumu "Kognitīvo procesu izpēte arhitektūrā un mākslā" konferences vadmotīvs ir spējis iedvesmot gan mākslas teorētiķus gan praktiķus daiļrades procesa un tā virzošo mehānismu, instrumentu un nosacījumu izpētei. Bilingvālajā konferencē latviešu un angļu valodā 25 referenti iepazīstinās ar saviem vērojumiem un atziņām. LMA starptautiskās konferences dalībnieki pārstāvēs piecas valstis kā arī plašu speciālistu un pētnieku amplitūdu – no akadēmiskajā zinātnē ieinteresētiem pašmāju un ERASMUS programmas studentiem un doktorantiem līdz zinātņu doktoriem un profesoriem.

Pavisam konferences darbu ir paredzēts organizēt četrās tematiskās sekcijās: "Kognitīvo problēmu modelēšana", "Cilvēka izziņas amplitūda un MI potenciāls kognitīvo iespēju paplašināšanā", "Kognitīvās izziņas metodes mākslas procesu un artefaktu izziņā". Konferences organizatorisko platformu pirmo reizi izmanto arī Mākslas vēstures institūta pētnieki, iekļaujoties kopējā konferences audumā ar atsevišķu sekciju “Stils un skola mākslinieciskajā jaunradē: Latvijas mākslas vēstures piemērizpēte”. Tādējādi starptautiskā konference aptvers visai plašu tēmu loku, kas palīdzēs labāk izprast mākslinieciskā radošuma daudzveidību.

"Konferences dalībniekus rosinām iedziļināties jautājumos par to, kā sociālie, ekonomiskie un demogrāfiskie faktori ietekmē vides, telpas un objektu uztveri. Pētniecībai produktīvi būs tādi ar informātikas nozari saistītie aspekti kā zināšanu pārnese un ar to cieši saistītie māksliniecisko ideju migrācijas, aizgūšanas un atdarināšanas procesi. Ņemot vērā mūsdienu informācijas aprites, IT un MI attīstības ātrumu kognitīvo zinātņu kontekstā un konferences tematiskā apvāršņa paplašināšanā svarīga loma var tikt ierādīta arī mākslinieciskās radīšanas morāles un ētikas jautājumu izpētei," norāda Prof. Dr.habil.art. Ojārs Spārītis.


Konference tiek rīkota projekta: Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai” /CERS (Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001) ietvaros. Projektu finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programma Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai» (2023.–2026.). Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.

Konferenci atbalsta A/S Signet Banka