Meklēt
Izvēlne

Erasmus+ prakse

Erasmus+ prakse ir lieliska iespēja gūt praktisku pieredzi, strādāt starptautiskā vidē, gūt izpratni par darba tirgus nosacījumiem, uzlabot komunikācijas spējas un svešvalodu zināšanas, iepazīt kultūras, kā arī iegūt plašāku redzesloku, motivāciju un pārliecību par savām spējām.
Reizi gadā (aprīlī) Latvijas Mākslas akadēmijas Ārlietu daļa izsludina Erasmus+ programmas prakses stipendiju konkursu nākošā studiju gada prakses mobilitātēm, balstoties uz Erasmus+ stipendiju konkursa nolikumu.

Erasmus+ programmas dalībvalstis

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Ziemeļ-Maķedonija, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Turcija, Ungārija, Vācija un Zviedrija.

Pieteikšanās nosacījumi

Students var pieteikties Erasmus+ praksē ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā, kas atrodas kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Doktorantūras studentiem iespējams pieteikties arī asistenta praksei kādā pētniecības institūcijā. 

Prakses vietas izvēle un atrašana ir studenta atbildībā, ņemot vērā individuāli interesējošo un atbilstību specialitātei - pirms pieteikšanās konkursā students sazinās ar potenciālo prakses organizāciju un saņem apstiprinājumu prakses perioda realizēšanai.

Prakses vieta nedrīkst būt Eiropas Savienības (ES) institūcija/iestāde; organizācija, kas administrē ES programmas, vai studenta pārstāvētās valsts diplomātiskā iestāde.

Erasmus+ prakses programmu var izmantot visos studiju līmeņos: Bakalaura programmas 1., 2., 3. un 4. kursa studenti, Maģistra programmas 1. un 2. kursa studenti, kā arī Doktorantūras 1., 2. un 3. kursa studenti. Praksē nedrīkst doties Bakalaura 4. kursa, Maģistra 2. kursa un Doktorantūras 3. kursa studenti attiecīgā kursa pavasara semestrī.

Minimālais prakses mobilitātes periods ir 2 mēneši, savukārt maksimālais - 12 mēneši viena studiju līmeņa ietvaros.

Doktorantūras studenti var pieteikties arī īstermiņa mobilitātei (5-30 dienas). Mobilitāte var būt daļēji virtuāla, iekļaujot tiešsaistes mācību apmaiņu un komandas darbu. 

Stipendiju konkursā drīkst piedalīties arī tie studenti, kuri jau izmantojuši studiju vai prakses mobilitāti iepriekš un saņēmuši Mūžizglītības programmas Erasmus vai programmas Erasmus+ stipendiju, taču kopējais Erasmus+ mobilitātes ilgums vienā studiju līmenī nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus.

Prakses periods tiek novērtētēts ECTS kredītpunktos. ECTS jeb Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēma palīdz gūt pārskatu par augstāko izglītību, salīdzināt, atzīt studiju rezultātus un nodrošināt kvalitāti. Ārvalstīs veiktās prakses veiksmīga realizācija paredz, ka Erasmus+ prakses periods tiek atzīts, novērtēts ar kredītpunktu skaitu un ieskaitīts Akadēmijas studiju periodā un studenta sekmēs. Viens prakses mēnesis tiek pielīdzināts 6 ECTS.

Erasmus+ absolventu prakse

Erasmus+ neseno absolventu praksē var doties viena gada laikā pēc Akadēmijas absolvēšanas. Obligāts noteikums - prakses pieteikums jāiesniedz pēdējā studiju gada Erasmus+ prakses stipendiju konkursā, studentam vēl esot studējošā statusā. Absolventu prakses mobilitāte tiek iekļauta tajā studiju līmenī, pēc kuras absolvents dodas praksē. Absolventa prakses sākuma datums nedrīkst būt ātrāks par absolvēšanas datumu.

Stipendiju likmes

Stipendiju likmes Erasmus+ programmā uz visām programmas dalībvalstīm nosaka Valsts izglītības attīstības aģentūra, likmes ir atkarīgas no Eiropas Savienības finansējuma un Latvijas Valsts piešķirtā līdzfinansējuma apjoma attiecīgajam studiju gadam. Stipendijas domātas, lai palīdzētu segt ceļošanas, uzturēšanās un citas ar praksi ārvalstīs saistītās izmaksas, taču negarantē visu izdevumu segšanu.

Atsevišķa piemaksa paredzēta dalībniekiem ar ierobežotām iespējām, kā arī nokļūšanai mobilitātes vietā, izvēloties zaļo ceļošanas veidu – vilcienu, autobusu, personīgo automašīnu.

Ir pieejama arī zero stipendijas (zero grant) iespēja – students drīkst izmantot visas tās pašas Erasmus+ programmas priekšrocības ar vienādiem nosacījumiem, tikai bez stipendijas.

Informācija par pieteikšanos

Erasmus+ prakses stipendijas konkurss

Pieteikšanās termiņš: 2024. gada 20. maijs plkst. 10:00

Līdz konkursā noteiktajam termiņam elektroniskā veidā jāaizpilda Erasmus+ prakses konkursa pieteikuma anketa pievienojot sekojošus pieteikuma dokumentus:

 • Portfolio (līdz 5MB, var pievienot saiti uz mājaslapu, blogu, utt.)
 • CV (angļu valodā)
 • Motivācijas vēstule (angļu valodā)
 • Apstiprinājuma vēstule (neformāla) vai e-pasts no prakses vietas vadītāja par pieņemšanu praksē
 • Svešvalodas apliecinājums (valodas kursu sertifikāta kopija, valodas centralizētā eksāmena sertifikāta kopija, atzīmju izraksts no LAIS ar atzīmi svešvalodā, un tml.)

Prakses iespējamais realizēšanas periods: 2024. gada 1. augusts līdz 2025. gada 31. jūlijs.

INFORMATION IN ENGLISH

ERASMUS+ TRAINEESHIP

Erasmus+ program is a great opportunity to gain practical experience and understanding of labor market conditions, work in an international environment, improve the communication skills and knowledge of foreign languages, get to know different cultures, as well as gain a broader perspective, motivation and confidence of your abilities. Students have the opportunity to receive Erasmus+ traineeship grant through competition and spend an officially recognized traineeship period located in one of the member or partner states of the Erasmus+ program.

Once a year (usually in April), LMA International Relations department announces an Erasmus+ program traineeship grant competition for the mobility period of the next academic year, based on the regulations of the Erasmus+ grant competition.

MEMBER STATES OF ERASMUS+ PROGRAM

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Estonia, France, Finland, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Iceland, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Slovakia, Spain, Sweden, Turkey.

SEARCHING TRAINEESHIP ORGANIZATION

Student can apply for an Erasmus+ traineeship in a foreign organization located in one of the member states of the Erasmus+ program. Doctoral students can also apply for an assistantship in a research institution.

Choosing and finding the place of traineeship is the student's responsibility, taking into account the individual interest and relevance to the study specialty - before applying to the competition, student contacts the potential organization and receives informal approval for the implementation of the traineeship period. 

The organization of the traineeship must not be the European Union institution, the organization that manages EU programs or the diplomatic institution of the country the student represents.

APPLICATION REQUIREMENTS

The Erasmus+ traineeship program can be used at all study levels: 1st, 2nd, 3rd and 4th year students of the Bachelor program, 1st and 2nd year students of the Master  program, and 1st, 2nd and 3rd year students of the Doctoral program may apply at the Erasmus+ traineeship grant competition. Students of the 4th year of the Bachelor's, the 2nd year of the Master's and the 3rd year of the Doctoral program may apply for the Autumn semester studies only – traineeship period during the semester before the graduation is not allowed.

The minimum study mobility period is 2 months, the maximum is 12 months within one study level (Bachelor, Master or Doctoral level).

Doctoral students can also apply for short-term mobility (5-30 days). Mobility can be semi-virtual, involving online learning exchanges and teamwork.

Students who have already used study or traineeship mobility before and received an Erasmus+ or Lifelong Learning Program Erasmus grant may also participate in the grant competition, but the total duration of mobility at one study level may not exceed 12 months.

ERASMUS+ TRAINEESHIP FOR RECENT GRADUATES

Recent graduates can use the traineeship option within one year after graduating from the Academy. Mandatory rule – the traineeship application must be submitted during the last year of studies, while the student is still in student status. Traineeship mobility of graduate is included in the study level after which the graduate goes on traineeship. The start date of the graduate traineeship cannot be earlier than the date of graduation.

GRANT

Grant rates in the Erasmus+ program are determined by the State Education Development Agency (in Latvia - VIAA). The grant is intended to help cover travel, accommodation and other costs associated with the traineeship period abroad, but does not guarantee that all the expenses will be covered.

An additional supplement to the grant is intended for participants with limited options, also if getting to the place of mobility by choosing a green mode of travel – by train, bus, personal car.

Zero grant option is also availabe, which means student is allowed to use all the same Erasmus+ program’s benefits with the same conditions, only without the grant.

RECOGNITION OF STUDY PERIOD ABROAD

The traineeship period abroad is evaluated in ECTS credits. ECTS or the European Credit Transfer System, helps to get an overview of higher education, compare it and recognize study results and ensure quality. Successful completion of the traineeship  period abroad presupposes that the Erasmus+ traineeship period is recognized, evaluated with the number of credit points and counted in the Academy's study period and the student's progress.  Student must complete 30 ECTS per semester or 60 ECTS per full study year. One traineeship month is equal 6 ECTS.

APPLICATION

Application deadline: May 20, 2024 at 10:00 AM

Application documents must be sent electronically by the deadline.

Application should include:

 • Application form of Erasmus+ traineeship competition
 • CV (in English)
 • Motivation letter (in English)
 • Portfolio (up to 5 MB with annotations in English; the link to website, blog, etc. can be added)
 • Confirmation letter (informal) or e-mail from the traineeship supervisor about acceptance of the traineeship
 • Proof of foreign language (copy of language course certificate, copy of centralized language exam certificate, copy of transcript of records with a mark in a foreign language, etc.)

 


INFORMATION FOR APPROVED STUDENTS

Erasmus+ study mobility is organized in accordance with the Erasmus student charter.

AFTER RECEIVING AN APPROVAL:

 • The Learning Agreement for traineeship must be concluded, specifying the stages and implementation of the traineeship program.
 • The grant agreement must be concluded regarding the Erasmus+ grant and mobility regulations; you must familiarize yourself with the annexes of the agreement: Annex II - General Conditions, Annex III - Erasmus+ Student Charter.
 • You must apply for European Health Insurance Card (in Latvia – EVAK) and arrange the mandatory insurance.
 • You must register yourself to take the online language assessment test, after receiving the invitation by e-mail. Online Linguistic Support (OLS) is a free online language learning program designed for Erasmus+ mobility participants, in which the student tests the level of proficiency in the language that will be used abroad, and also offers the opportunity to take foreign language courses for free.

DURING THE TRAINEESHIP MOBILITY:

 • You must comply with the terms of the concluded Erasmus+ grant agreement, spend a full study period at the traineeship organization, and follow the rules and regulations established by traineeship organization.
 • In case of any questions or uncertainties, the LMA International Relations department should be contacted, as well any changes in the Learning Agreement should be coordinated with the LMA and the traineeship organization.
 • At the end of the traineeship period, a completed final section of the Learning Agreement must be received, as well as fully filled and signed Letter of Confirmation.

AFTER RETURNING FROM THE TRAINEESHIP ORGANIZATION:

 • Within the term specified in the grant agreement, you must submit a completed final section of the Learning Agreement and Letter of Confirmation to the LMA International Relations department.
 • After receiving the invitation by e-mail, you must submit the online Erasmus+ participant report.
 • Based on the form provided by LMA International Relations department, you should send a written report of the mobility experience with 3-5 attached photos from the mobility period.

REQUIRED DOCUMENTS FOR TRAINEESHIP MOBILITY:

Learning Agreement for traineeship

Letter of Confirmation

Report of mobility experience

Prakses piedāvājumi

Prakses meklēšanas rīki:

Praxis
ErasmusIntern.org
Eurasmus
EurasmusTrainee-Up in Barcelona                                                                                                                   Humacapiact

Aktuāli prakses piedāvājumi (2024):

JAUNUMS Prakse Galerijā Kunsthall Trondheim (Norvēģija)

Torrinha Artist Residence (Porto)

Galerija GAMA RAMA (Portugāle, Faro)

Aba Art Lab (Spain): illustration (min 6 months)

Aba Art Lab (Spain): film production (min 6 months)

Aba Art Lab (Spain): photography (min 6 months)

 OSJA Animation Stuttgart 

 Prakse Narvas mākslas rezidencē

 Asistents Venēcijas mākslas biennālē 

 Frans Masereel Centrum (Belgium): graphic art

Placement Slovakia graphic design, interior design

Spain Internship: graphic design

Olof Nordal (Iceland): sculpture and turf building

Ekkisens Art Space (Iceland): contemporary art; projects; curating

Kling & Bang (Iceland): contemporary art; projects; curating

Harbinger (Iceland): project space; contemporary art (min 3 months)

Graphic Design Studio (Slovakia): graphic design; visual communication; packaging; magazines; posters; prints (min 5 months)

Covet Design Group (Portugal): product design; graphic design; web design; photography, etc.

Artykel Creative Form (Czech Republic): design; visual communication; digital technologies; photography; fashion; video, etc.

INFORMĀCIJA APSTIPRINĀTAJIEM STUDENTIEM

Erasmus+ prakses mobilitāte tiek organizēta saskaņā ar Erasmus studenta hartu.

Pēc apstiprinājuma saņemšanas

 • Jānoslēdz trīspusējs prakses līgums Learning Agreement, kas paredz prakses programmas īstenošanu.
 • Jānoslēdz finansējuma līgums par piešķirto Erasmus+ stipendiju un mobilitātes noteikumiem.
 • Jāpiesakās un jāsaņem Eiropas Veselības apdrošināšanas karte EVAK un jāveic obligātā apdrošināšana.
 • Studentam  Erasmus+ prakses laikā ir iespēja izmantot Online Linguistic Support (OLS). OLS ir bezmaksas valodas mācību programma tiešsaistē, kas izstrādāta Erasmus+ mobilitātes dalībniekiem un kurā students sākumā pārbauda savu valodas prasmes līmeni un pēc tam iegūst piekļuvi svešvalodas apguves kursu programmai.

Prakses mobilitātes laikā

 • Studentam jāievēro noslēgtā Erasmus+ finansējuma līguma noteikumi un prakses līguma nosacījumi, jāievēro prakses vietas kārtība un noteikumi.
 • Jebkādu problēmu vai neskaidrību gadījumā jāsazinās ar LMA Ārlietu daļu, un jebkuras izmaiņas prakses līgumā jāsaskaņo ar LMA un prakses organizāciju.
 • Prakses perioda beigās no prakses vadītāja jāsaņem aizpildīta noslēdzošā prakses līguma sadaļa no Learning Agreement, kā arī prakses apstiprinājumu Letter of Confirmation.

Pēc atgriešanās no prakses

 • Finansējuma līgumā noteiktajā termiņā students Ārlietu daļā iesniedz noslēdzošo prakses līguma sadaļu no Learning Agreement, kā arī pilnībā aizpildītu prakses apstiprinājumu Letter of Confirmation.
 • Pēc uzaicinājuma saņemšanas e-pastā, tiešsaistē jāaizpilda Erasmus+ mobilitātes atskaite Erasmus+ participant report.
 • Jāiesūta mobilitātes pieredzes stāsts ar 3-5 pievienotām foto no mobilitātes perioda. Pieredzes stāsts jāveido, balstoties uz pieredzes stāsta formu.

Nepieciešamie dokumenti prakses mobilitātei:

Prakses pieredze

Erasmus+ prakses pieredzes apraksti ir pieejami šeit

Kontakti